Partuur Andrea Kroes pakt krans in Itens

Louise, Imke en Sjanet winnen PC in Weidum

Partuur Anna-Brecht Bruinsma wint Keatsoff

Martzen Deinum Koningin in Menaam

Meisjes Sexbierum winnen generale Ald Meiers

Manon Scheepstra koningin in Sexbierum

Manon Scheepstra Koningin van de 125ste Makkumer Merke

Partuur Joukje Kuperus wint in Bolsward

Manon Scheepstra koningin in Sint Jacob