Home laatste nieuws Reactie | Huizum: “Gebiedsindeling ter discussie”

Reactie | Huizum: “Gebiedsindeling ter discussie”

216
0

Kaatsvereniging OG Huizum heeft zich dit weekeinde, nadat Manon Scheepstra zich terugtrok van het NK Dames, op de eigen website uitgesproken over de gang van zaken. De KNKB doet er nog steeds het zwijgen toe, ondanks herhaaldelijke verzoeken om een reactie. Het lijkt niet meer alleen te gaan om de vraag of Scheepstra volgens het reglement voor Huizum mag kaatsen; het gaat ook over de vraag of het reglement wel reglementair is vastgesteld.

Scheepstra trok zich terug van het NK, omdat er enorm veel discussie ontstond over haar deelname op 22 juni in Easterein. Kaatssters dreigden met een boycot als Scheepstra zou verschijnen. Zover kwam het niet, omdat Scheepstra zich al terugtrok voor het nieuws over eenboycot publiekelijk werd. De kaatssters vinden dat Scheepstra op basis van postcode voor Goutum, en dus niet voor Huizum, moet kaatsen. Volgens het Kaatsreglement 2019 klopt dat.

“Geen aanwijzing voor juistheid KNKB-verklaring”
Huizum wijst er echter op, dat het algemene principe is, dat kaatsers uitkomen voor de plaats waar zij wonen. Is er in die woonplaats geen vereniging, dan komt een kaatser op basis van postcode uit voor de dichtstbijzijnde vereniging. Daarvoor is in het kaatsreglement een gebiedsindeling gemaakt. Op basis van die indeling moet Scheepstra op basis van haar nieuwe adres kaatsen voor Goutum en niet voor Huizum.

OG Huizum betoogt nu dat de Algemene Vergadering (AV) nooit heeft ingestemd met die indeling, terwijl dat wel zou moeten. In notulen van de vergadering in april 2006 is volgens Huizum genoteerd, “dat eerst duidelijkheid moet komen” over de gebiedsindeling. Daarna is er in de AV niet meer over gesproken. OG Huizum: “Onze verbazing nam nog grotere vormen aan toen de KNKB in de strafprocedure van Daniël Iseger [hij is de vriend van Manon Scheepstra en kaatste tijdens de Bangmapartij voor Huizum, red.] notulen van de AV van april 2006 wist te produceren waarin wel de woorden “de vergadering gaat akkoord met het voorstel” waren toegevoegd bij het onderwerp gebiedsindeling. Wij hebben onze vraagtekens geplaatst bij deze gang van zaken. Volgens de KNKB zou in de AV van november 2006 zijn bepaald dat deze woorden alsnog toegevoegd moesten worden aan de notulen van april 2006. Echter uit de notulen van de AV van november 2006 blijkt niet dat deze wijziging diende te worden opgenomen. Er lijkt dan ook geen enkele aanwijzing te zijn om uit te gaan van de juistheid van de verklaring van de KNKB.” Een buitenstaander zou dit kunnen lezen als… De KNKB heeft met de notulen geknoeid (of in eigen voordeel aangepast of uitgelegd) om de zaak toch nog recht te breien.

Woonplaatsbeginsel
En daar wringt de schoen. Het reglement stelt, dat Scheepstra op basis van postcode moet uitkomen voor Goutum. In die zin worden nu de regels gevolgd. Het gaat volgens Huizum echter om een regel, die nooit officieel is vastgesteld. Huizum doet daarom een beroep op het woonplaatsbeginsel: ” Als we als bond menen dat de hoofdregel is dat er gekaatst wordt voor de vereniging in de woonplaats, dan valt moeilijk in te zien waarom ten nadele van OG Huizum van deze hoofdregel is afgeweken en in plaats daarvan kaatsers worden toebedeeld aan een naburig dorp. Dat valt niet uit te leggen.” Bovendien kwam Huizum er volgens eigen zeggen pas dit jaar achter, dat er notulen bestaan waarin de gebiedsindeling is vastgesteld.

Gesprekken hierover tussen Huizum en KNKB vinden al sinds vorig jaar zomer plaats, maar hebben niet tot een oplossing geleid. Het gevolg is, dat Daniël Iseger niet meer mag kaatsen voor Huizum en dat de bond Manon Scheepstra wèl toestaat te kaatsen voor Huizum. Dat gebeurde immers in zowel Franeker als later in Dronryp. Zij gaf een adres in Huizum op; volgens directeur Marco Hoekstra van de KNKB omdat een uittreksel uit de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) dat onderstreept. Daardoor had de bond geen reden om haar van het veld te weren. Desondanks noemt bondsdirecteur het besluit om (al dan niet vanwege een dreigende boycot) niet deel te nemen aan het NK in de Leeuwarder Courant “verstandig”. Op de vraag waarom dat “verstandig” is, gaat de bond vooralsnog niet in.

KNKB onthoudt zich van commentaar
Op schriftelijke vragen van onze kant is door de KNKB sinds woensdag niet ingegaan. Niet op de vraag waarom dit een “verstandig besluit” is, niet op de vraag welke maatregelen nodig zijn om dergelijke discussie in de toekomst te voorkomen en ook niet op de vraag waarom Manon Scheepstra onderwerp van onderzoek werd terwijl er ‘slechts’ een strafzaak liep tegen haar vriend Daniël Iseger. Waarom is de KNKB geen strafzaak begonnen, ook tegen Scheepstra? Ook op een mondeling verzoek, zaterdag, om de vragen alsnog te beantwoorden, is de KNKB tot nu toe niet ingegaan.

Dit is een samenvatting van de reactie van OG Huizum. De volledige tekst vind je op de website van de vereniging.

Lees ook:
Deelnemers dreigen met boycot NK Dames
Scheepstra niet op NK Dames; KNKB: “Ferstannich”

(bron: OG Huizum / kaatsnieuws.com)