Home laatste nieuws NK Jongens 2019: De Loting

NK Jongens 2019: De Loting

219
0

In Morra wordt zaterdag het NK Jongens verkaatst. Vorig jaar won Hommerts/Jutryp in de finale van Arum. Dit is de loting voor 2019; er staan 41 parturen op de eerste lijst.


1. Kimswerd 1   2. Bitgum 2
         
3. Grou   4. Reduzum
         
5. Exmorra   6. Bolsward
         
7. Winsum 1   8. Dokkum
         
9. Morra   10. Dronryp 2
         
11. Ingelum   12. Arum 2
         
13. Sint Jabik   14. Bitgum 1
         
15. Tzum   16. Hommerts 2
         
17. Minnertsga   18. Balk
         
19. Arum 1   20. Wommels
         
21. Morra 2   22. Baard
         
23. Leeuwarden   24. Winsum 2
         
25. Witmarsum   26. Reahûs
         
27. Sexbierum   28. Dronryp 1
         
29. Gaast   30. Menaam
         
31. Jellum   32. Makkum
         
33. Akkrum   34. Stiens
         
35. Berltsum   36. Hommerts 1
         
37. Niawier   38. Anjum
         
39. Kimswerd 2   40. Goënga
         
41. Spannum