Home laatste nieuws De winnaars van 8, 9, 10 en 11 juni 2017

De winnaars van 8, 9, 10 en 11 juni 2017

721
0
kaatsbal, winnaars

Dit zijn de uitslagen van het kaatsweekend 9, 10 en  11   juni 2017. Wie pakten de krans? En wie werden er tweede of derde. Met hulp van onze lezers maken wij wekelijks deze lijst. Heb je een aanvulling? Kaatsnieuws@gmail.com

Stiens | Heren 50+
1. Ludwig Seerden | Sipke Hiemstra | Wybren v/d. Woud
2. Auke Akkerman | Peter Kwast |  Piet Machiela
3. Anne Brouwer | Simon de Groo t|  Tiede Boorsma

 

Stiens | Dames Hoofdklasse
1. Ilse Tuinenga | Martine Tiemersma | Marrit Zeinstra
2. Anne Berber Zeinstra | Nynke Sybrandy | Sjanet Wynia
3.  Elly Hofman | Imke van der Leest | Manon Scheepstra
 
Broeksterwâld | Heren Hoofdklasse
1. Gert-Anne van der Bos | Taeke Triemstra | Tjisse Steenstra
2. Peter van Zuiden | Kees van der Schoot | Evert Pieter Tolsma
3. Enno Kingma | Pier Piersma | Jouke Bosje
 
 Easterein | Heren Eerste Klasse
 1. Jelte-Pieter Dijkstra | Renze Pieter Hiemstra | Hendrik Kootstra
 2. Remmelt Bouma | Jelte Visser | Nick Leistra
 3. Auke Boomsma | Hyltje Bosma | Steven de Bruin
 
 Pingjum | Heren 50+ A klasse
1.  Piet Zondervan | Piet Machiela |  Jan v.d. Schoot
2.  Jelle Jan Bouma | Dirk Machiela | Fetze Jan Kooistra
3. Hans Felkers | Wybren v.d Woud | Tiede Boorsma
Pingjum | Heren 50+ B klasse
1. Age van der Goot | Tjeerd Dijkstra | Gerrie Otter
2. Jan  Vellinga | Sipke Hiemstra |  Henk Woppenkamp
3.  Jan v.d Meulen | Anne Brouwer | Jan Brandsma
Pingjum | Heren 50 klasse Herkansing
 1. Joop Bootsma | Germ Hallema |  Roel Sijbesma
 2. Jan de Jong | Maikel Versnel | Piet v.d. Ploeg
 
Boazum | Dames eerste klasse
1. Fenna Kramer | Corina de Vries | Melissa Rianne Hiemstra
2.  Sjoukje Stuiver |  Mintje Meintema | Ymkje Yntema
Boazum | Dames eerste klasse herkansing
 1. Jeanette Jansma | Wybrig Bakker | Marije Hellinga
Wergea | NK Jongens
1. Berltsum: Thomas Dijkstra | Allard van Wigcheren | Wytze Wassenaar
2. Anjum: Gerwin Dijkstra | Gerrit Dijkstra | Sytse Koree
3. Menaam: Erik Minne Cats | Youri de Groot | Mark Polstra
4. Dronryp: Taeke Hofman | Lucas Postma | Jasper Jager
4. Arum: Germ Epema | Jorrit Tolsma | Dirk-Henk Kuipers
4. Exmorra: Pieter Jan Leijenaar | Albert Feenstra | Jelmer Dijkstra
 Makkum | NK Meisjes
1. Makkum: Boukje-Ellen Bosma | Lobke Vlasbloem | Kim Dijkstra
2. Sexbierum: Ilse-Marije Hartman | Anna Ennema | Fiera de Vries
3. Winsum: Marlies Bonnema | Anna Rob | Rianne Nutma
 
Sexbierum | Pupillen Jongens Afdeling 
1. Raerd (Sybrand Veldhuis | Jens Kooistra | Jelmer Foppe Drijfhout)
2. Reahûs-Turns (Durk Bootsma | Ate Schaap | Jan Bootsma)
3. Arum (Mathijs Buma | Rinnert Tolsma | Pieter den Breejen)
Sexbierum | Pupillen Jongens (DEL)
 1. Sjouke Beimers | Jardo Sterkenburg
 2. Jan Tymen Eisma | Hessel Postma
 3. Jan Bandstra | Jorrit Faas
Franeker | Zachte Bal Pc
1. Bauke van der Graaf | Karel Nijman | Daniël Iseger
2. Patrick Sjollema | Erik de Groot | Anne Wind
3.
4.
5.
Kaatsheuvel 3.0 | A-poule
1. Jort Ovink | Nolke Bergstra
Kaatsheuvel 3.0 | B-poule
1. Frans de Jong | Richard Bras | Hans Jongenotter
Stiens | Heren hoofdklasse
 1. Gert- Anne van der Bos | Taeke Triemstra | Tjisse Steenstra
2. Bauke Triemstra | Alle Jan Anema | Patrick Scheepstra
3. Marten Bergsma | Dylan Drent | Hans Wassenaar
 
Minnertsga | Heren eerste klasse 
 1. Jelte Pieter Dijkstra | Renze Hiemstra | Hendrik Kootstra (k)
 2. Haye Jan Nicolay | Jelmer Westra | Hillebrand Visser
 3. Johan Diertens | Sip Jaap Bos | Jelle Jaap Stiemsma
 
Gytsjerk | Heren 30+
1. Jan Jelle Jongsma | Jelmer Elzinga
2. Gerrit Meijer | Jan Fokke Mulder
Sint Annaparochie | Dames hoofdklasse afdeling
1. Berltsum: Ilse Tuinenga | Leonie van der Graaf | Harmke Siegersma
2. Peins: Anne Berber Zeinstra | Hiske Zeinstra | Marrit Zeinstra
3. Grou: Nynke Sinnema | Ymkje Yntema | Marte Altenburg
 
Dronryp | Schooljongens afdeling 
1. Winsum: Pascal Poelstra | Jelmer Kuiken | Gosse de Haan
2. Dronryp: Haye Tseard vd Hem | Jorn Lars van Beem | Rick Minnesma
3. Bolsward: Jelle Jon Bouwman | Yoram Elzinga | Dietmer Kuperus
3. Tzum: Steven Koster | Redmer Cnossen | Robin Benders
 
Dronryp | Schooljongens del
1. Pieter de Jong | Justin Krottje
2. Jesse Kroondijk | Jacob Klaas Dijkstra
3. Gerrit Hendriks | Daniël Meesters
3. Thom Stellingwerf | Rutger Sijbesma
Arum | Schoolmeisjes afdeling 
1. Jirnsum: Senna Keulen | Foke-Jil Bakker | Marije Bodde
2. Winsum: Romy Postma | Jeltine Meulenaar | Marlies Bonnema
3. Sexbierum: Sigrid Post | Judith Zuidema | Berber Bruinsma
3. Minnertsga: Hanne Siegersma | Anke Wassenaar
Arum | Schoolmeisjes del
1. Gerde Lyklama a Nijeholt | Lisanne Leyenaar
2. Julia Rienks | Nienke de Haan
3. Anne-Dieuwke Dijkstra | Emma Lok
 
 Jirnsum | Welpen Jongens afdeling
1. Bolsward: Silvan Elzinga | Edwin Arjen Yska | Tymen Bijlsma
2. Winsum: Jelmar de Vries | Jesse Greidanus
3. Raerd: Daan Kooistra | Jelke Veldhuis
3. Exmorra: Kyano van Swinden Koopmans | Stijn Feenstra | Hidde Reitsma
Jirnsum | Welpen Jongens del
1. Brent Jesse van Beem | Rens Hoekstra
2. Eelco Meijer | Sjoerd van der Schaar
3.
 
Jirnsum | Welpen Meisjes afdeling
1. Dronryp: Anna Lotte van Beem | Marrit Bruinsma | Maud Hellinga
2. Bitgum: Nina Claire Wijning | Naomi Schaaf
 3. Sint Anne: Lisan Kaper | Noëlle Hiddinga | Sophie Kroondijk
Jirnsum | Welpen Meisjes del
1. Brecht Renema | Maud van der Veen
2.
3.
 
Bolsward | Pupillenmeisjes afdeling
1.  Dronryp: Lisanne Scharringa | Femke Alberda | Ilse Marije van Beem
2. Tzum: Gerbrich Koster | Marrit Wielinga | Yannah Palma
3.  Exmorra: Anna Tolsma | Hilde Stremler | Marit Feenstra
3. Dronryp 2: Fardou Krottje | Emma Kumbangsila | Jeanette Kramer
Bolsward Pupillenmeisjes del
1. Elina van Dijkhuizen | Liset Sijbesma
2. Dido Iedema | Judith Cuperus
3. Nadya Moufakkir | Marije Zijlstra
3. Suzanne Allema | Janneke Posthumus

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in