NK Pupillenjongens 2023: De Loting

1003
0

In Menaam wordt zaterdag het NK Pupillenjongens verkaatst. Er staan 28 parturen (21 afdelingen) op de eerste lijst. Dat zijn er drie minder dan vorig jaar. Toen won Dronryp.

1.Dronryp 12.Sint Jacobiparochie 1
3.Witmarsum 24.Reduzum
5.Mantgum6.Stiens 2
7.Sint Annaparochie 18.Witmarsum 1
9.Sint Annaparochie 210.Tzummarum
11.Raerd12.Pingjum
13.Leeuwarden14.Reahûs
15.Menaam 216.Húns
17.Menaam 118.Bitgum
19.Morra20.Minnertsga 2
21.Wommels22.Dronryp 3
23.Sint Jacobiparochie 224.Oude Bildtzijl
25.Dronryp 226.Minnertsga 1
27.Exmorra28.Stiens 1