29 januari 2023

KNKB kaatsen | De winnaars van zaterdag 26 en zondag 27 juni 2021

Het kaatsseizoen 2021 is ook voor de heren eindelijk weer begonnen. De uitslagen van zaterdag 26 en zondag 27 juni 2021. Uitslagen doorgeven kan via kaatsnieuws@gmail.com of 06-51322689

 

  Holwerd | Heren hoofdklasse del
1. Bauke Triemstra (Koning) | Dylan Drent | Hans Wassenaar
2. Tjisse Steenstra | Allard Hoekstra | Erwin Zijlstra
3. Haye Jan Nicolay | Pieter Jan Plat |  Menno van Zwieten.
   
  Goënga | Heren 50+ afdeling
1. Jelsum-Koarnjum-Britsum: Wim Henk Nicolay en Ibo Nicolay
2. Sint Annaparochie: Anne de Vries | Maikel Versnel | Johan Hiemstra
3. Witmarsum: Hilbrand Smid | André Dijkstra | Klaas van der Vlugt
   
  Heren 50+ del
1.  Tiede Boorsma | Wybren van der Woud | Douwe Leijenaar 
2. Hans Felkers | Jan de Jong | Anco Elgersma 
3. Jacob Kamstra | Rutger Fopma | Germ de Graaf
3. Evert Tolsma | Harmen Tjalling Holwerda | Jochum de Vries
   
  Winsum | Schooljongens A klasse
1. Jardo Sterkenburg | Nick van der Walt
2. Jelvin Kaper | Tjitte Reitsma
   
  Winsum | Schooljongens B klasse
1. Lieuwe van der Kamp | Mark Okkema
2. Johan Gaastra | Silvan Elzinga
3.  Brent Jesse van Beem | Jesse Greidanus
   
  Herkansing
1. Douwe Faber | Harmen-Jacob Postma.
2. Milan Krottje | Meindert-Jan Zijlstra.
   
  Ternaard | Welpenjongens
1. Thomas Zeinstra | Melle Talsma
2. Jorrit Kroondijk | Jelle Rosier
3. Finn Schreuder| Pieter Meindertsma
   
  Herkansing
1. Frank de Kroon | Merwin Korree
2. Rimar Kaper | Harke Slagman
   
  Driesum | Welpenmeisjes
1. Fenna Koster  | Marit Visser
2. Ilse Lanting | Marrit Hoekstra
   
  Dronryp | Heren eerste klasse
1. Patrick van Dellen | Hessel Postma | Stefan van der Meer
2. Youri de Groot | René de Haan | Jelte-Pieter Dijkstra
  Gerard de Vries | Mark Minnesma | Yannick Hielkema 
   
  Arum | Jongens vf
1. Jari Visser | Verry van der Meer | Rick Minnesma
2. Jurrit Osinga | Harold de Boer | Rutger Torensma
3. Johan Sipma | Marten Leijenaar | Jelmer Miedema
   
  Herkansing
1. Thom Stellingwerf | Yoram Elzinga | Gosse de Haan
2. Luuk Zwaagstra | Jelvin Kaper | Iwan Hiddinga
3.  Jesse van der Heide | Jildert Wijbenga | Jesse Kroondijk
   
  Zweins | Meisjes del A klasse
1. Moniek Lootsma | Iris Oosterbaan | Senne Idsardi
2. Larissa Smink | Noa Elzinga | Ilse Zwaagstra
   
  Meisjes B klasse
1. Yannah Palma | Inge Blanke | Geertje Bijlsma
2. Gerbrich Koster | Ilse Marije van Beem | Eline van Dijkhuizen
   
  Herkansing
1. Marsha Broersma | Judith Cuperus | Marrit Wielenga
   
  Goënga | schoolmeisjes A klasse
1. Marije Bokma | Suzanna Allema
2. Maud Hellinga | Rigt van der Velde
   
  Schoolmeisjes B klasse
1. Marit Feenstra | Lisanne Venema
2. Isabella Sijtsma en Brecht Renema
3. Hester Torensma | Jetske Zijlstra
3. Jelly Hiemstra |  Rikst Mulder
   
  Herkansing
1. Elbrich Kooistra | Ilse Baanstra
2. Linda van der Meer | Nathalie Andringa
   
  Makkum | Pupillenjongens afdeling
1. Folsgare: Allon Elzinga | Laas van Dalfsen | Lieuwe van der Kamp
2. Exmorra: Hidde Postma | Stijn Feenstra | Kyano van Swinden Koopmans
3. Achlum: Rudmer Faber | Melle Talsma
3. Scharnegoutum: Frans Oosterbaan | Ruurd Oosterbaan
   
  Makkum | Pupillenjongens del
1. Rik vd Weerdt | Pieter Hoogland
2. Jitse Bosch en Tim Hofstra
3. Niels Stoker | Roan Bruinsma
   
  Tzummarum | Pupillenmeisjes afdeling
1. Lollum-Waaksens: Britt Joustra | Jeldau Koopmans
2. Witmarsum: Elske Kroondijk | Froukje Westgeest | Aniek Koopmans
3. St. Annaparochie: Aisha Mahmoud |  Lisan Kaper | Noëlle Hiddinga
   
  Pupillenmeisjes del 
1. Amber Goedbloed |  Marije Keegstra
2. Wieke Schaap | Floorke de Boer
   

Subscribe To Our Newsletter