Home laatste nieuws KNKB-kaatsen | De winnaars van 9,10 en 11 juli 2021

KNKB-kaatsen | De winnaars van 9,10 en 11 juli 2021

313
0

Een volle agenda dit weekend met een Bolswarder Kaatsweekend, een NK voor de schoolmeisjes in Peins en de jong Feinte partij in Easterein. Maar er werd meer gekaatst. De uitslagen vind je hier. Heb je een aanvulling? Kaatsnieuws@gmail.com of app 06-51322689.  Kijk ook eens op onze facebookpagina

 

Bolsward | Dames Hoofdklasse
1.Nynke Sijbrandij | Manon Scheepstra | Amarins de Groot
2.Jildou Sweering | Margriet Bakker | Harmke Siegersma
3.Tineke Dijkstra | Lotte Delgrosso | Jennie Terpstra
Sexbierum | Takomstpartij meisjes
1.Ilse Marije van Beem | Lisanne Scharringa | Foke Jil Bakker
2.Marrit Wielenga | Marsha Boersma | Senne Idsardi
Sexbierum | Takomstpartij jongens
1.Jari Visser | Yoram Elzinga | Rick Minnesma
2.Geert Reitsma | Verry van der Meer | Jurrit Osinga
3.Johan Sipma | Rutger Torensma | Gosse de Haan
Easterein | Jong Feinte partij – Heren Junioren
1.Berltsum : Corné Tuinenga | Thomas Dijkstra | Patrick van Dellen
2.Exmorra: Christiaan Stremler | Gerben de Boer | Pieter Jan Leijenaar
3.Dronryp: Jasper Jager | Mark Minnesma | Jorn Lars van Beem
Sint Nicolaasga | Heren 50 + A klasse
1.Ate Bierma | Tjeerd Jan Boomsma | Piet Zondervan
2.Evert Tolsma | Hans Felkers | Johannes Siegersma
3.Wietse Punter | Egbert Bootsma | Ludwig Seerden
Sint Nicolaasga | Heren 50 + B klasse
1.Bertus Bootsma | Germ Hallema | Sikke Koster
2.Joop Bootsma | Henk Porte | Douwe Leijenaar
3.Jan Buitenga | Anne Siderius | Anne Brouwer
Harlingen | Schooljongens
1.Jesse Greidanus | Iwan Hiddinga
2.Jorrit Palma | Clive van der Weerdt
3.Jelvin Kaper | Arjen Bauke Hofstra
Herkansing
1.Stijn Scheffer | Jelle Rinse Lei
2.Reinder Meulenaar | Jan Yntema
Peins | NK Schoolmeisjes
1.Niawier Metslawier Oosternijkerk: Hester Torensma | Isabella Sijtsma | Suzanna Allema
2.Dronryp: Fardau Krottje | Linda van der Meer | Maud Hellinga
3.Goenga: Rigt van der Velde | Berber van der Goot | Ilse Baanstra
Achlum | Pupillenjongens A klasse
1.Melle Talsma | Jort de Kroon
2.Frans Oosterbaan | Ruurd Oosterbaan
Pupillenjongens B klasse
1.Sido Polet | Niels Stoker
2.Dennis Bida | Ryan Wieggers
3.Rimar van der Schaaf | Stijn Feenstra
Pupillenjongens Herkansing
1.Jorrit Bosch | Niek Dijkstra
2.Haye Tjeerdema | Jesse Vrieswijk
3.Dirk Gerrit Bakker | Harmen Zijlstra
Bolsward | Heren Hoofdklasse
1.Gert-Anne van der Bos | Taeke Triemstra | Erwin Zijlstra (k)
2.Enno Kingma | Kees van der Schoot | Menno van Zwieten
3.Peter van Zuiden | Allard Hoekstra | Laas Pieter van Straten
Wjelsryp | Heren eerste klasse
1.Yuri de Groot | Jelte Pieter Dijkstra | Hendrik Jan van der Velde
2.Johannes vd Veen | Kevin Jordi Hiemstra | Tjerk Elzinga
3.André van Dellen | Jouke Bosje | Willem Heeringa
Hurdegaryp | Heren tweede klasse
1.Gerard Sinnema | Hylke Bruinsma | Jacob Wassenaar
2.Steven Koster | Jorn Lars van Beem | Thomas Dijkstra
3.Johan Diertens | Hillebrand Visser | Pieter van der Schoot
Westhoek | Jongens A klasse
1.Harold de Boer | Jelmer Miedema | Johan Sipma
2.Jari Visser | Rutger Torensma | Jurrit Osinga
Westhoek | Jongens B klasse
1.Leon Wijning | Daniël Meesters | Geert Reitsma
2.Rutger Kumbangsila | Rinnert Tolsma | Harmen Zuidema
Herkansing
1.Klaas Gerrit Meulenaar | Otte Algra | Pieter den Breejen
2.Jelmer Foppe Drijfhout | Jelke Greidanus | Thom Dijkstra
Goënga | Meisjes A klasse
1.Moniek Lootsma | Iris Oosterbaan | Rixt Blanke
2. Anke Wassenaar | Larissa Smink | Foke Jil Bakker
Goënga | Meisjes b klasse
1.Marsha Broersma | Afke Marij van der Goot | Yannah Palma
2Iris Jasper | Romy Postma | Gerbrich Koster
Herkansing
1.Marrit Wielenga | Nienke de Haan | Inge Blanke
Goënga | Schoolmeisjes A klasse
1.Suzanna Allema | Linda van der Meer
2.Marije Bokma | Berber van der Goot
Goënga | Schoolmeisjes B klasse
1.Nina Claire Wijning | Martsen v/d Goot
2.Elbrich Kooistra | Sjoukje Rianne Terluin
3.Inez Bosch | Rikst Mulder
Herkansing
1.Isabella Sijtsma | Lysanne Venema
2.Brecht Renema | Ineke de Vries
Oude Leije | Pupillenmeisjes A
1.Anna Lotte van Beem | Britt Joustra
2.Fenna Cuperus | Aniek Koopmans
Oude Leije | Pupillenmeisjes
1.Hendrika Stegenga | Ilja Wijtsma
2.Lisan Kaper | Mariska Stegenga
3.Rixt Grijpstra | Dianna de Jong
3.Elina Schotanus | Amber Goedbloed
Herkansing
1.Minke Tjalsma | Dana Marrit Koopmans
2.Lieke Triemstra | Klaske Gaastra
Wommels | Welpenjongens A klasse
1.Sigert Bouma | Mart Roersma
2.Roan Luimstra | Jan Willem Koopal
Wommels | Welpenjongens B klasse
1.Steyn Wijbenga | Roan van Swinden Koopmans
2.Andries Durk Hettinga | Roan Bruinsma
3.Merwin Koree | Brent van der Wal
Herkansing
1.Lasse Boomsma | Rindert Douma
2.Auke Pieter Kalsbeek | Daniel de Boer
Wommels | Welpenmeisjes A klasse
1.Floorke de Boer | Fenna Koster
2. Aisha Mahmoud | Marrit Hoekstra
Wommels | Welpenmeisjes B klasse
1.Yellina Tilma | Fenna Raap | Sygrid Bosch