3 februari 2023

Loting NK Jongens 2021 in Bitgum

Het Nederlands Kampioenschap kaatsen voor jongens wordt zaterdag in Bitgum gehouden. Dronryp won het laatste NK. Op de lijst staan dit jaar 34 parturen. De lijst vind je hieronder

 

1.St Jacobiparochie2.Heerenveen
3.Dronryp 14.Lollum
5.Bitgum6.Ingelum
7.Sint Annaparochie8.Folsgare
9.Tzum10.Jellum
11.Wommels12.Exmorra 2
13.Niawier14.Raerd
15.Leeuwarden16.Exmorra 1
17.Winsum18.Arum
19.Morra lioessens 220.Bolsward
21.Reduzum22.Franeker
23.Sexbierum-Pietersbierum24.Morra Lioessens
25.Reahus-Turns26.Franeker 2
27.Spannum28.Makkum
29.Arum30.Baard
31Berltsum32Hommerts
33.Witmarsum34.Dronryp 2

Subscribe To Our Newsletter