Home laatste nieuws Freulepartij 2021: De Loting

Freulepartij 2021: De Loting

185
0

Een toch wel teleurstellend aantal van 35 parturen doet mee aan de Freulepartij, aanstaande woensdag. Dat zijn er vier minder (toch weer meer dan 10%) dan een jaar geleden. Dat gezegd hebbende… Hier is de eerste lijst!

 

1. Kimswerd   2. Ouwe Syl
         
3. Spannum   4. Bolsward
         
5. Grou   6. Wommels
         
7. Arum   8. Makkum
         
9. Witmarsum   10. Folsgare
         
11. Winsum   12. Sint Anna
         
13. Stiens   14. Sexbierum
         
15. Morra   16. Baard
         
17. Franeker   18. Bitgum
         
19. Jellum   20. Niawier
         
21. Berltsum   22. Dronryp
         
23. Reahûs   24. Hommerts
         
25. Sint Jabik   26. Lollum
         
27. Reduzum   28. Exmorra
         
29. Achlum   30. Tzum
         
31. Raerd   32. Leeuwarden
         
33. Heerenveen   34. Menaam
         
35. Ingelum