Home laatste nieuws De winnaars van 7 en 8 augustus 2021

De winnaars van 7 en 8 augustus 2021

250
0

Er werd weer volop gekaatst dit weekeinde. De heren hoofdklassers hebben een weekeinde vrij, zodat de kaatserij deze twee dagen voornamelijk in het teken staat van de jeugd. We zetten alle winnaars, zoals gebruikelijk, voor je op een rijtje.

  Hitzum | Ald Meiers Partij (Afd)
1. Bolsward (Rixt Blanke | Inge Blanke | Noa Elzinga)
2. Jirnsum (Foke Jil Bakker | Marije Bodde | Ilja Wijtsma)
3. Goënga (Afke Marij van der Goot | Moniek Lootsma | Iris Oosterbaan)
3. Tzum (Marrit Wielenga | Yannah Palma | Gerbrich Koster)
   
  Dronryp | Schooljongens (VF)
1. Stijn Scheffer | Nick van der Walt | Brent Jesse van Beem 
2. Remco Post | Enrico Post | Tjitte Reitsma 
3. Luuk Zwaagstra | Jelvin Kaper |  Iwan Hiddinga 
   
  Dronryp | Schooljongens (Herk)
1. Pieter Siebe Cuperus | Milan van der Weg | Jan Yntema 
2. Silvan Elzinga | Tymen Bijlsma 
   
  Marsum | Pupillenjongens A (DEL)
1. Jort de Kroon | Pieter Miedema
2. Bauke Jetze Kalsbeek | Kyano van Swinden Koopmans 
   
  Marsum | Pupillenjongens B (DEL)
1. Marten Jan Koree | Ryan Wieggers 
2. Jelmar de Vries | Jurre Duizendstra 
3. Jesse Vrieswijk | Sverre Stobbe 
3. Ale Reitsma | Allart van der Meer 
   
  Marsum | Pupillenjongens B (Herk)
1. Siete Wassenaar | Teije Ties Kingma 
2. Jurre Dijkstra | Lourens Buwalda
   
  Sint Annaparochie | Pupillenmeisjes A (DEL)
1. Manouk Scharringa | Fenna Cuperus
2. Lisan Kaper | Jeldau Koopmans
   
  Sint Annaparochie | Pupillenmeisjes B (DEL)
1. Jildou Sterk | Amber Goedbloed
2. Brecht Grovenstein | Denise de Witte
3.  Hendrika Stegenga | Mare Zijlstra
   
  Sint Annaparochie | Pupillenmeisjes B (Herk)
1. Rianne Osinga | Rens Bos
2. Klaske Gaastra | Emma Porte
   
  Sint Annaparochie | Welpenmeisjes (DEL)
1. Maira van der Meer | Anna Miedema
2. Ilse Amels | Ilse Lanting
   
  Sint Annaparochie | Heren 50+ A 
1.  
2.  
   
  Sint Anna | Heren 50+ B
1.  
2.  
3.  
   
  Harlingen | Dames Hoofdklasse VF
1. Nynke Sybrandy | Manon Scheepstra | Marrit Zeinstra
2. Annet de Haan | Lotte Delgrosso | Annelien Broersma
3. Tineke Dijkstra | Louise Krol | Harmke Siegersma
   
  Peins | Dames Eerste klas
1. Wybrig Bakker | Corrie Kroondijk | Fiera de Vries
2. Sietske Okkema | Jeska Terpstra | Martzen Deinum
3. Inge Jansma | Larissa Smink | Anouk Smink
3.  Marije Bodde | Anna-Dieuwke Dijkstra | Gerde Lycklama à Nijeholt
   
  Herkansing
1. Hesther de Boer | Nicole Hempenius | Ineke van der Ploeg
   
  Franeker | Jongens afdeling
1. Jellum-Bears: Wiebe Siemen Leenstra | Harold de Boer | Jelmer Miedema ( k)
2. Niawier-Metslawier: Jan Bandstra | Jelmer Torensma | Rutger Torensma
3. Exmorra: Johan Tolsma | Jarno Feenstra | Marten Leijenaar
4. Wommels: Luka van der Weg | Milan van der Weg | Jente Schraa
4. Dronryp: Jorrit Nanninga | Brent Timmerman | Haye Tseard van der Hem
   
  Menaam | Schoolmeisjes A
1 Sophie Kroondijk | Dido Iedema
2. Hester Torensma | Marije Bokma
   
  Menaam | Schoolmeisjes B
1 Elbrich Kooistra | Rixt Baarda
2. Linda van der Meer | Moniek Postma
3 Brecht Renema | Sjoukje Rianne Terluin
   
  Verliezersronde
1. Isabella Sijtsma | Maud Scheffer
   
  Jelsum – Cornjum | Welpenjongens A
1. Sigert Bouma | Jan Willem Koopal
2. Roan Luimstra | Jelmer van der Schaaf
   
  Jelsum – Cornjum | Welpenjongens B
1. Pieter Meindersma | Rindert Douma
2. Steyn Wijbenga | Daniiël de Boer 
3. Imro van der Meer | Melle Talsma
   
  Verliezersronde
1. Mart Roersma | Gerlof Schuiling