Home laatste nieuws Freule 2019 | Wie wonnen er in de 25 jaren hiervoor?

Freule 2019 | Wie wonnen er in de 25 jaren hiervoor?

353
0

De laatste jaren stonden steeds rond de 150 kaatsers op de Freulepartij in Wommels. Wij zetten de winnaars van de laatste vijfentwintig jaar voor je op een rijtje. Een deel zul je herkennen. En van een deel zul je denken… Huh? Wie was dat ook maar weer?De oogst houdt niet altijd over
Lang niet elke winnaar blijft kaatsen. De oogst op de hoogste niveau’s houdt niet altijd over, terwijl we het toch over de beste kaatsers uit de jongescategorie hebben. En de jeugd heeft de toekomst nietwaar? Een verklaring kan zijn, dat het in kaatsen tot dit jaar ontbrak aan wedstrijden in de junioren-categorie. De Juniorencompetitie, opgezet door PC en KNKB, zou hier verandering in moeten brengen. De voortekenen op basis van dit jaar, aan de competitie deden dit jaar 69 kaatsers mee, zijn hoopgevend.

Hoe dan ook…

Garanties zijn er nooit. Dus vroegen we ons af… In hoeverre kaatsten de laatste 75 winnaars zich naar het hoogst haalbare in kaatsland? Winst op de PC dus… De kaatsers die dat voor elkaar kregen, zijn vetgedrukt.

(Spoiler Alert! Het zijn er acht; Allard Hoekstra won de Freule in 2012 en is de laatste die èn in Wommels èn op it Sjûkelân won)

2018 Anjum | G. Dijkstra, G. Dijkstra, S. Koree
2017 Bolsward | H. Boogaard, J. Cnossen, M. Galema
2016 Menaam | H. Schuitmaker, T.G. Cats., T. de Groot
2015 Makkum | J. Rinia, J. Vlasbloem, K.P. Folkertsma
2014 Hijum | H. Beijering, J.L. Plantenga, L.P. van Straten
2013 Dronryp | S. Blanksma, S. Kingma, W. Baarda
2012 Franeker | K. Zeinstra, C. de Haan, A. Hoekstra
2011 Sexbierum | J. van der Veen, K. van der Schoot, P. van der Schoot
2010 Bolsward | H. Bouwhuis, W.S. Hilwerda, P. van Zuiden
2009 Wjelsryp | P.S. Scharringa, E. Pieterse, J. Scharringa
2008 Wjelsryp | J. Hofstee, P.Y. Walda, J. Bosje
2007 Tzummarum | A. Zijlstra, H. Wassenaar, S. de Bruin
2006 Dronryp | S. van der Meer, R. Diertens, J. Diertens
2005 Holwerd | M. van der Velde, R. Soepboer, G.A. van der Bos
2004 Makkum | L. Adema, H. Bosma, J. Adema
2003 Witmarsum | C. Anema , J. Zaagemans, G.J. Meekma
2002 Reahûs | T. Altenburg, B. Poelsma, S. Terwisscha van Scheltinga
2001 Wommels | K. Adema, H.K. Engbrenghof, J.K. Haitsma
2000 Stiens |F. Ferwerda, S. Ferwerda, J. Oostra
1999 Sint Jacobiparochie | T. Triemstra, W. Veenstra, D. Hogenhuis
1998 Menaldum | J.H. Postma, H. Kingma, W. Bijlsma
1997 Minnertsga | H.G. Drijfhout, W.J. de Roos, C. Terpstra
1996 Minnertsga | P. Sinnema, J. Wassenaar, R. Faber
1995 Marssum | G. Hiemstra, H. Jorritsma, J. Jorritsma
1994 Berltsum | R. Grovestein, J. Boomsma, A. van der Graaf

Enige nuance
Dit overzicht vertelt niet het hele verhaal. Een aantal kaatsers uit de meest recente Freulejaren is nu eigenlijk nog te jong om structureel mee te kaatsen bij de junioren. Bovendien keken we alleen naar de winnaars en het komt natuurlijk regelmatig voor, dat een goede kaatser geen goed afdelingspartuur heeft. Of dat verliezend finalsten en andere prijswinnaars wél doorbraken, terwijl de winnaars (net) niet doorbraken.

Dat maakt een overzicht als dit natuurlijk wel een beetje scorebordjournalistiek. Daarnaast heeft uiteraard iedere kaatser zijn eigen reden om wel of niet door te gaan met kaatsen. Die redenen zijn zo divers, dat het onmogelijk is er een goed en volledig overzicht van te geven. Feit blijft, dat na de jongenscategorie veel talent helaas ins Blaue hinein verdwijnt.

(kaatsnieuws.com)