Home laatste nieuws De winnaars van 3 en 4 augustus 2019

De winnaars van 3 en 4 augustus 2019

210
0
kaatsbal, winnaars

Wie won er wel en wie net niet? We zetten alle prijswinnaars van dit weekeinde weer voor je op een rijtje.

  Hitzum | Ald Meierspartij (Afd)
1. Workum : Nynke Kuipers |Naomi Wiersma |Gerde Lycklama à Nijeholt
2. Sexbierum: Fiera de Vries | Sigrid Post | Judith Zuidema
3. Bolsward: Lisanne Leijenaar | Rixt Blanke | Jessie Rekker
   
  Franeker | Heren Eerste Klasse (Afd)
1. Easterein (Dirk-Yde Sjaarda | Bauke Dijkstra | Jan Schurer)
2. Franeker (Jan Hof | Djurre Seerden | René de Haan)
   
  Morra | Dames Eerste Klasse (VF)
1. Anne Berber Zeinstra | Jeska Terpstra | Martzen Deinum
2. Andrea Kroes | Sigrid de Jong | Marije Hellinga
3.  Anna Kootstra | Anke Winkel | Marrit Strikwerda
  Herkansing
1. Elly Hofman | Ineke van der Ploeg
   
  Witmarsum | Jongens (Afd)
1. Berltsum : Rink Rudmer Sterk | Thomas Dijkstra | Edgar van Wigcheren
2. Baard: Geert Reitsma |Bauke Folkerts | Klaas Gerrit Meulenaar
3. Ingelum: Menno Osinga | Remco Osinga | Jurrit Osinga
4. Jellum/Bears: Harold de Boer | Wiebe Siemen Leenstra | Jelmer Miedema
4. Kimswerd: Martijn Wiersma | Jurjen Fokkema | Karel Monfils
   
  Witmarsum | Jongens (DEL)
1. Gerwin Dijkstra | Jelmer Foppe Drijfhout | Johannes Bouma
2. Leon Wijning | Stan van den Berg | Sybrand Veldhuis
3. Gerbrand Kramer | Hessel Postma | Marco van Dijk
   
  Hurdegaryp | Heren 50+ A (DEL)
1. Hans Diekman | Ibo Nicolay | Jan Heida
2. Hilbrand Smid | Ludwig Seerden | Roel Sijbesma
3. Bertus Bootsma | Klaas Sobel | Piet Zondervan
   
  Hurdegaryp | Heren 50 + (DEL)
1. Eddy Sjollema | Henk Bloemsma | Jelle Feenstra
2. Anne de Groot | Bauke Posthuma | Sjouke de Groot
3. Germ Hallema | Joop Bootsma | Theunis Piersma
   
   
  ZONDAG 4 AUGUSTUS 2019
   
  Witmarsum | Heren Hoofdklasse (VF)
1. Gert-Anne van der Bos | Taeke Triemstra | Tjisse Steenstra
2. Menno van Zwieten | Kees van der Schoot | Erwin Zijlstra
3. Enno Kingma | Pieter Jan Plat | Sjoerd de Jong
   
  Tzummarum | Heren Eerste Klasse (VF)
1. Haye Jan Nicolay | Pier Piersma | Evert Pieter Tolsma
2. Gerrit Jan Duiven | Hyltje Bosma | Pieter Jan Leijenaar
3. Bouke Tuinman | René de Haan | Yannick Hielkema
   
  Witmarsum | Dames Hoofdklasse (VF)
1. Ilse Tuinenga | Sjanet Wijnia | Manon Scheepstra
2. Nynke Sybrandy | Imke van der Leest | Marrit Zeinstra
3. Anne Monfils | Margriet Bakker | Harmke Siegersma
   
  Franeker | Jongens (Afd)
1. Ingelum
2. Winsum
3. Baard
4. Dronryp
4. Menaam
   
  Berltsum | Schooljongens (DEL)
1. Iwan Hiddinga | Jan Bandstra
2. Jelmer Foppe Drijfhout | Menno Johnson
3. Sjouke Beimers | Marten Daaf Alkemade
3. Milan van der Weg | Sylvan Elzinga
   
  Herkansing
1. Matthys Renema | Jelvin Kaper
2. Tjitte Reitsma | Rinnert Tolsma
   
  Berltsum | Schoolmeisjes (DEL)
1. Noa Elzinga | Marije Bokma
2. Selma van der Wal | Ilse Kooistra
3. Marscha Broersma | Jildou de Roo
3. Ilse Marije van Beem | Isabella Sijtsma
   
  Bolsward | Pupillenmeisjes (DEL)
1. Brecht Renema | Jeldau Koopmans
2. Sophie Kroondijk | Karina Mollema
3. Nina-Claire Wijning | Steffi Altenburg
   
  Herkansing
1. Lisanne Venema | Wieke Schaap
   
  Burgwerd | Welpenjongens (DEL)
1. Melle Talsma | Ryan Wieggers
2. Niek Dijkstra | Siete Wassenaar
3. Pieter Hoogland | Thomas Zeinstra
   
  Herkansing
1. Ruurd Oosterbaan | Mike Vlieger
2. Yde Bokma | Jorrit Kroondijk
   
  Burgwerd | Welpenmeisjes (DEL)
1. Rianne van der Walt | Anna Lotte van Beem
2. Lotte-Ytsje Hoekstra | Maren de Vries