De winnaars van 22 en 23 augustus

Het coronavirus zorgde voor wat wijzigingen in de agenda, maar toch werd er weer gestreden om de kransen. Alle winnaars van dit weekeinde op een rijtje… Uitslagen kunnen naar kaatsnieuws@gmail.com, via FB gestuurd worden of geappt: 0651322689

  Sint Jabik | Heren Hoofdklasse (DEL)
1. Bauke Triemstra | Hendrik Jan v.d. Velde | Erwin Zijlstra
2. Menno van Zwieten | Kevin Jordi Hiemstra | Patrick Scheepstra
3. Gert-Anne van der Bos | Renze Hiemstra | Hendrik Kootstra
   
  Achlum | Heren eerste klasse
1. Johan Diertens | Allard Hoekstra (koning) | Bauke Folkerts
2. Remmelt Bouma | Jelle Cnossen |  Willem Miedema 
3. Jan-Sjouke Weewer | Thomas Dijkstra | Gjalt Sjirk de Groot 
   
  Berltsum | Dames Hoofdklasse
1. Tineke Dijkstra | Marte Altenburg | Louise Krol
2. Ilse Tuinenga | Margriet Bakker | Imke van der Leest
3. Nynke Sybrandy | Manon Scheepstra |Marrit Zeinstra
   
  Berltsum |Dames eerste klasse
1. Wybrig Bakker | Corrie Kroondijk | Fiera de Vries
2. Foke Jil Bakker |Senne Idsardi | Gerde Lycklama à Nijeholt
3. Melanie van der Mossel | Marije Schurer | Hendrieke van der Schoot
3. Andrea Kroes | Sigrid de Jong | Marije Hellinga
   
  Herkansing
1. Inge Jansma | Elly Hofman | Ineke van der Ploeg
2. Boukje Houtsma | Jildou Ekema | Rixt Fokkema
   
  Minnertsga | Heren 30+
1. Michel v.d. Veen | Jacob Wassenaar | Gerard Sinnema
2. Keimpe Koldijk | Minne Kooistra | Arie den Breejen
3. Hielke Miedema | Johan Talsma | Ane Jan Knol
   
  Herkansing
1. Albert Reinsma| Gijsbert Knol | Pieter Hofstee
2. Jacob Schotanus | Arjen Radix | Chris Hiemstra
   
  Minnertsga | Heren 50 + A klasse
1. Anne de Vries | Dirk Machiela | Ibo Nicolay
2. Jan Sipma | Teake van der Walt | Wietse Punter ( Ried)
3. Wietse Punter (Grou) |Hilbrand Smid | Johan Hiemstra
4. Albert Nauta | Tjeerd Dijkstra | Egbert Bootsma
   
  Minnertsga | Heren 50 + B klasse
1. Jochum de Vries | Age van der Goot | Piet de Groot
2. Sikke Koster | Ale Mosselman | Hendrik Eringa
3. Hans Diekman| Teake Koster | Tjeerd Bouma
   
  Herkansing
1. Jan Buitinga | Joop Bootsma | Johan van der Veen
2. Anne Brouwer | Lieuwe Althof | Gerke Draaistra
   
  Easterlittens | Heren Hoofdklasse
1. Marten Bergsma | Dylan Drent | Hendrik Kootstra
2. Gert Anne van der Bos | Taeke Triemstra | Tjisse Steenstra
3. Haye Jan Nicolay | Jelte Visser | Evert Pieter Tolsma
   
  Wjelsryp | Dames hoofdklasse
1. Ilse Tuinenga | Margriet Bakker | Sjanet Wijnia
2. Sietske Okkema | Jeska Terpstra | Martzen Deinum
3. Nynke Sybrandy | Manon Scheepstra | Marrit Zeinstra
   
  Makkum | Heren Eerste klasse
1. Patrick van Dellen | Allard Hoekstra ( ingevallen voor Hyltje Bosma) en Hendrik Bouwhuis
2. Remmelt Bouma | Bauke Dijkstra | Jan Schurer.
3. Simon Zijlstra | Jelle Scharringa | Paulus Yde Walda
   
  Peins | Dames Eerste klasse
1. Wybrig Bakker | Corrie Kroondijk | Fiera de Vries
2. Melanie van der Mossel | Angela Donga | Hendrieke van der Schoot
   
  Herkansing
1. Selma de Boer | Mintje Meintema | Miranda Scheffer
   
  Heerenveen | Jongens vf
1. Steven Koster | Thomas Dijkstra | Jorn Lars van Beem
2. Jari Visser | Colin Baarda | Redmer Cnossen
3. Jesse Kroondijk | Harold de Boer | Jurrit Osinga
   
  Herkansing
1. Johan Sipma | Marten Leijenaar | Jitze Floris
2. Harmen Zuidema | Otte Algra | Menno Johnson
   
  Holwerd | Meisjes A klasse
1. Gerde Lycklama à Nijeholt | Larissa Smink | Senne Idsardi
2. Anke Wassenaar | Anna-Dieuwke Dijkstra | Rixt Blanke
   
  Holwerd | Meisjes B klasse
1.  Femke Folkerts | Romy Postma | Marije van der Molen
2. Iris Veltman | Afke Marij v/d Goot | Lieke van Loon
   
  Herkansing
  Ilse Marije van Beem | Nienke de Haan | Jessie Rekker
   
  Stiens | Schooljongens A klasse
1. Nick van der Walt | Jan Yntema
2. Enrico Post | Jardo Stekelenburg
   
  Stiens | Schooljongens B klasse
1. Jesse Greidanus| Rindert Zijlstra
2. Daan Kooistra | Tyme Jonker 
3. Edwin Arjen Yska | Jelle Rense Lei
   
  Herkansing
  Jelte de Jong | Mark Okkema
   
  Stiens | Schoolmeisjes A klasse
1. Elske van Straten | Marije Bokma
2. Inge Blanke | Sophie Kroondijk
   
  Stiens | Schoolmeisjes B klasse
1. Suzanna Allema| Brecht Renema
2. Nina Claire Wijning | Marije Anema
3. Isabella Sijtsma | Lolkje de Jong
3.  Dido Iedema | Jennifer de Jong
   
  Herkansing
  Inez Bosch | Lisanne Venema
  Maud van der Veen | Monique Postma
   
  Menaam | Pupillenmeisjes A klasse
1. Jeldau Koopmans | Maud Scheffer
2. Lisan Kaper | Noëlle Hiddinga
   
  Menaam | Pupillenmeisjes B klasse
1. Lotte Ytsje Hoekstra | Aniek Koopmans
2. Fenna Cuperus | Dana Marit Koopmans
3. Rianne Osinga | Minke Tjalsma
   
  Herkansing
1. Lieke Tuinier | Sophie Koops
2. LIeke Triemstra | Froukje Westgeest
   
  Menaam | Pupillenjongens A klasse
1. Jelke Veldhuis |Lieuwe van der Kamp
2. Ruurd Oosterban | Pieter Miedema
   
  B klasse
1. Allon Elzinga | Mark Reitsma
  Dennis Bida | Jitse Bosch
  Jorrit Bosch | Lourens Buwalda
   
  Herkansing
1. Jesse Vrieswijk | Dirk Gerrit Bakker
2. Harmen Faber | Ryan Wiggers
   
  Mantgum | Welpenjongens A klasse
1. Thomas Zeinstra | Jan W Koopal
2. Frank de Kroon | Roan Luimstra
   
  Mantgum | welpenjongens B klasse
1. Sem van der Wei | Roan van Swinden
2. Roan Bruinsma | Auke Pieter Kalsbeek
   
  Herkansing
  Rimar Kaper | Jelle Rosier
  Rindert Douma | Jitse Jan Kroondijk
   
  Mantgum | Welpenmeisjes
1. Iris Verhoeven | Sygrid Bosch
2. Floorke de Boer | Marrit Hoekstra
   
  Herkansing
1. Fenna Koster | Lyset Westra
  Fenna Raap | Marit Visser

Subscribe To Our Newsletter