Home laatste nieuws De uitslagen van 22 en 23 juli 2023

De uitslagen van 22 en 23 juli 2023

2158
0

Een weekend van bijzondere momenten. Lollum won voor de eerste keer in de geschiedenis de Ald-meierspartij in Hitzum en Taeke Triemstra ging Piet Jetze Faber voorbij in het klassement allertijden. Maar er waren meer wedstrijden. Een overzicht van alle winnaars

Hitzum | Ald Meierspartij
1.Lollum: Britt Joustra | Lisanne Venema | Jeldau Koopmans
2.Stiens: Marije Bokma | Marije van der Molen |Marsha Boersma
3.Balk: Maren de Vries | Brecht Renema | Hendrika Stegenga
3.Tzum: Marrit Wielenga | Yannah Palma | Gerbrich Koster
Dokkum | Heren hoofdklasse del
1.Gert- Anne vd Bos | Renze Pieter Hiemstra | Hendrik Kootstra
2.Patrick van Dellen | Kees van der Schoot | Jurrit Osinga
3.Menno van Zwieten | Gerben de Boer | Pieter Jan Leijenaar
Bitgum | Heren eerste klasse
1.Germ Epema |Hessel Postma | Jari Visser
2.Redmer Cnossen | Jeroen de Boer | Klaas Pier Folkertsma
3.Gerard de Vries | Jan Bandstra | Keimpe Klaas Dantuma
Leeuwarden | Rengersdag Heren hoofdklasse
1.Tjisse Steenstra | Renze Hiemstra | Hans Wassenaar
2.Gert Anne van der Bos | Taeke Triemstra | Erwin Zijlstra
3.Remmelt Bouma | Allard Hoekstra | Evert Pieter Tolsma
Stiens | Heren eerste klasse
1.Haye Jan Nicolay | Hessel Postma | Willem Heeringa
2.Johan Sipma | Jeroen de Boer | Gjalt Sjirk de Groot
3.Jelle Attema | Gerrit Jan Duiven | Hendrik Bouwhuis
Sint Jacobiparochie | Heren 35+ AFGELAST
Sint Jacobiparochie | Heren 50+ A klasse
1.Anne de Vries | Tammo Bijlsma | Jarig Katsma
2.Tjeerd Dijkstra | Rein Tiedema | Peter Dijkstra
Herkansing
1.Egbert Bootsma | Jan Fokke Mulder | Ate Bierma
2.Siebe Tolsma | Johan Hiemstra | Piet Machiela
Sint Jacobiparochie | Heren 50+ B klasse
1.Bauke Posthuma | Hielke Raukema | Roel Sijbesma
2.Ben Snijder | Hendrik Eringa | Marcus Elzinga
Herkansing
1.Annéus Oostenbrug | Sikke Koster | Hans Diekman
2.Gerrie Otter | Maikel Versnel | Gerke Draaistra
Jelsum | Jongens A klasse del
1.Clive van der Weerdt | Stijn Vincken | Nick van der Walt
2.Harmen Zuidema | Otte Algra | Jan Bandstra
Jelsum | Jongens B klasse del
1.Brent Jesse van Beem | Jelte de Jong | Jesse Miedema
2.Milan van der Weg | Jesse Greidanus | Jisse Draaisma
3.Eelco Meijer | Jarno Tjepkema | Jurre Reitsma
Exmorra | Schooljongens a klasse
1.Jort de Kroon | Jelke Veldhuis
2.Pieter Miedema | Ruurd Oosterbaan
3.Stijn Feenstra | Dennis Bida
Exmorra | Schooljongens B klasse
1.Allon Elzinga | Ale Reitsma
2.Rimar van der Schaaf | Teije Ties Kingma
3.Joachim Schaaf | Niels Stoker
3.Pieter Hoogland | Klaas Dijkstra
Herkansing
1.Harmen Faber | Pieter Douma
2.Thomas Rinia | Sem Groen
Zweins | Schoolmeisjes A klasse
1.Emma Porte | Hendrika Stegenga | Rikst Grijpstra
2.Ilsa van der Galiën | Maud Scheffer | Noëlle Hiddinga
Zweins | Schoolmeisjes B klasse
1.Lotte-Ytsje Hoekstra | Rens Bos | Sam van der Marel
2.Sanne-Janette Cuperus | Elske Kroondijk | Lieke Tuinier
Herkansing
1.Rixt Punter | Denise de Witte | Maren de Vries
2.Rianne Osinga | Berber Boersma |Amber Goedbloed
Witmarsum | Pupillenjongens A klasse
1.Sem van der Wei | Roan van Swinden Koopmans
2.Jelmer van der Schaaf | Jort Dijkstra
Witmarsum | Pupillenjongens B klasse
1.Goffe Jensma | Roan Schaeffer
2.Wybe Haye Bruining | Zenn Hoitinga
3.Hylke Tassebajof | Melle Binnema
3.Rimar Kaper | Jitse Jan Kroondijk
Herkansing
1.Pieter Meindersma | Alrik Wijngaarden
2.Jouk Hoornstra | Harke Slagman
Berltsum | Pupillenmeisjes A klasse AFGELAST
Berltsum | Pupillenmeisjes B klasse AFGELAST
Witmarsum |Welpenjongens A klasse
1.Daan Wobbes | Imro van der Meer
2.Gerlof Schuiling | Ids Koopal
Witmarsum | Welpenjongens B klasse
1.Noud Oostenveld | Matthijs Hoekstra
2.Jasper Tjepkema | Hendrik Hoekstra
3.Edwer Wijngaarden | Finn Lips
Herkansing
1.Tjal Boomstra | Jan Bronger
2.Jurjen Dijkstra | Tymen Stenekes
Berltsum | Welpenmeisje AFGELAST