7 februari 2023

De uitslagen van de Bondspartij in Franeker

Bond

In Franeker wordt vandaag op it Sjûkelân en de Hertog van Saksenlaan de Bond gekaatst. 48 parturen strijden om het Nederlands Kampioenschap.

(Foto: Henk Bootsma)

Eerste omloop
 1. Easterein  2. Menaam 5-2 / 6-2
 3. Weidum  4. Leeuwarden 0-5 / 6-6
 5. Tzummarum  6.  Ee 5-0 / 6-4
 7. Heerenveen  8. Hartwerd 5-2 / 6-2
 9. Itens 10. Ingelum 5-2 / 6-2
11. Goënga 12. Morra-Lioessens 0-5 / 2-6
13. Tzum 14. Schettens-Longerhouw 5-4 / 6-2
15. Huizum 16. Sint Annaparochie 5-5/ 6-2
17. Berltsum 18. Folsgare 5-3/ 6-2
19. Makkum 20. Minnertsga 2-5 / 6-6
21. Deinum 22. Bitgum 0-5 / 6-6
23. Arum 24. Stiens 5-3 / 6-0
25. Harlingen 26. Jelsum-Koarnjum-Britsum 5-3 / 6-6
27. Reduzum 28. Anjum 2-5 / 2-6
29. Gytsjerk 30. Niawier-Metslawier-Oosternijkerk 5-0 / 6-0
31. Sint Jacobiparochie 32. Easterlittens 5-2 / 6-0
33. Reahûs-Turns 34. Workum 3-5 /4-6
35. Sexbierum-Pietersbierum 36. Groningen 5-1 / 6-2
37. Dronryp 38. Witmarsum 5-5 / 6-2
39. Ried 40. Mantgum 2-5 / 6-6
41. Franeker 42. Bolsward 5-4 / 6-4
43. Pingjum 44. Hilversum 4-5/ 6-6
45. Wommels 46. Holwerd 5-3 / 6-6
47. Grou 48. Amsterdam 5-3/ 6-6

Tweede omloop
1. Easterein 4. Leeuwarden 2-5/ 0-6
5. Tzummarum 7. Heerenveen 5-4 / 6-4
9. Itens 12. Morra-Lioessens 5-5 / 4-6
13. Tzum 15. Huizum 1-5 / 6-6
17. Berltsum 20. Minnertsga 1-5 / 6-6
22. Bitgum 23. Arum 5-1 / 6-0
25. Harlingen 28. Anjum 5-3 / 6-4
29. Gytsjerk 31. Sint Jacobiparochie 0-5 / 2-6
34. Workum 35. Sexbierum 1-5 / 6-6
37. Dronryp 40. Mantgum 1-5 / 4-6
41. Franeker 44. Hilversum 5-1 / 6-6
45. Wommels 47. Grou 5-5 / 4-6

Derde omloop
4. Leeuwarden 7. Tzummarum 5-0 / 6-4
12. Morra- Lioessens 13. Huizum 1-5 / 6-6
20. Minnertsga 22. Bitgum  5-2 /6-0
25. Harlingen 31. Sint Jacobiparochie 5-0 / 6-4
35. Sexbierum-Pietersbierum 40. Mantgum 5-0 / 6-6
41. Franeker 47. Grou 5-3/ 6-4

Vierde omloop
4. Leeuwarden 13. Huizum 5-1 / 6-2
20. Minnertsga 25. Harlingen 3-5 / 4-6
35. Sexbierum-Pietersbierum  41. Franeker 5-5 / 6-6

 

Halve Finale
4. Leeuwarden  25. Harlingen 5-2 /6-2
35 Sexbierum Staand nummer
Finale
 35. Sexbierum 4. Leeuwarden 4-5 / 2-6

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Subscribe To Our Newsletter