Home laatste nieuws Schoolmeisjes welkom voor extra wedstrijd in Niawier

Schoolmeisjes welkom voor extra wedstrijd in Niawier

185
0

Keatsferiening De Trije Doarpen in Oosternijkerk, Niawier, Metslawier organiseert 31 augustus een extra wedstrijd voor de schoolmeisjes.

,,It wie snein einliks een spontaan beslút yn Folsgeare.’, vertelt voorzitter Antje Allema. ,,Dat wykein wie noch frij rei en de Technyske Kommisje  (TC) hie hjir en dêr besocht om noch in wedstriid  op ‘e aginda te krijen. Doe haw ik it as foarsitter en mem fan in keatsend skoalfamke it by ús yn it bestjoer smiten. En dy oaren wiene fuort foar. Ek omdat de TC, ald-PC-keatssters Hermanna Miedema en Doete Kooistra-de Groot skiedsrjochter wêze wolle.”

Ouders hebben aangegeven om op de lijn te gaan zitten: ,,Der binne wat sponsoren fûn en doe wie it plaatsje wol kompleet!” Antje Allema hoopt, dat er in een A- en een B-klasse gekaatst kan worden. Aanmelden voor deze extra wedstrijd kan via de site van de KNKB:. ,,Wy binne der klear foar en de trije toppers dy’t by us yn de doarpen wenje en yn dizze kategory keatse ek.“