Home laatste nieuws De prijswinnaars van 1 en 2 juli 2017

De prijswinnaars van 1 en 2 juli 2017

455
0
kaatsbal, winnaars

Dit zijn de uitslagen van het kaatsweekend 30 juni, 1 juli en 2 juli 2017. Wie pakten de krans? En wie werden er tweede of derde. Met hulp van onze lezers maken wij wekelijks deze lijst. Heb je een aanvulling? Kaatsnieuws@gmail.com

 
Heerenveen | Heren Hoofdklasse
1. Enno Kingma | Renze Hiemstra | Hans Wassenaar
2. Menno van Zwieten | Hylke Bruinsma | Erwin Zijlstra
 
Mantgum | Dames hoofdklasse Jong Famme
1. Wommels : Anna Brecht Bruinsma | Martzen Deinum | Sjanet Wijnia
2. Leeuwarden: Annelien Broersma | Jeske de Boer
3. Marsum: Serena Hovenga | Lotte Delgrosso | Marije Hellinga
 
Niawier | NK schoolmeisjes
1. Makkum: Ilse Zwaagstra | Lieke van Loon | Larissa Smink
2. Jirnsum: Senna Keulen | Foke Jil Bakker | Marije Bodde
3. Berltsum: Esther de Vries | Nienke Zijlstra | Ymke Kemper
3. Sexbierum: Sigrid Post | Judith Zuidema | Berber Bruinsma
 
Winsum | NK Schooljongens
1. Dronryp: Justin Krottje | Jorn Lars van Beem | Rick Minnesma
2. Berltsum: Thomas Dijkstra | Rink Rudmer Sterk | Edgar van Wigcheren
3. Baard: Klaas Gerrit Meulenaar | Geert Reitsma | Jens Rienk Jepkema
Itens: Heren 1e klasse
1. Jelle Attema | Jacob Klaas Haitsma | Hillebrand Visser
2. Arnold Zijlstra | Pieter Jan Plat | Haye Jan Nicolay
3. Wierd Baarda | Marco de Groot | Douwe Anema
 
Baerd: Jongens Vrije formatie
1. Stefan van der Meer | Aizo Veltman |  Gjalt Sjirk de Groot
2. Gerben de Boer | Jort Norder | Albert Feenstra
3. Gerrit Dijkstra | Mark Polstra | Jasper Jager
Baerd: Jongens Herkansing
1. Lucas Postma | Durk Hoogma | Youri de Groot
2.
Blije: Welpenjongens A klasse
1. Jesse Greidanus | Jorrit Palma
2. Brent Jesse van Beem | Jelte de Jong
Blije: Welpenjongens B klasse
1. Eelco Meijer | Reinder Meulenaar
2.
Blije: Welpenjongens Herkansing
1. Lieuwe van der Kamp | Jorrit Buwalda
2. Hjalmar Dijkstra | Sjoerd van der Schaar
 
Blije: Welpenmeisjes
1. Nina-Claire Wijning | Manouk Scharringa
2. Sophie Kroondijk | Anne Lotte van Beem
Blije: Welpenmeisjes Herkansing
1. Maud Hellinga | Lotte Ytsje Hoekstra
2. Ineke de Vries | Lisan Kaper
 
Harlingen | Heren hoofdklasse
1. Bauke Triemstra | Alle Jan Anema | Hendrik Kootstra
2. Gert Anne van der Bos | Taeke Triemstra | Tjisse Steenstra
3. Peter van Zuiden | Kees van der Schoot | Evert Pieter Tolsma
 
Peins | Heren 1e klasse
1.  Arnold Zijlstra | Pieter Jan Plat | Haye Jan Nicolay
2.  Wierd Baarda | Marco de Groot | Douwe Anema
3. Remmelt Bouma | Jelte Visser | Nick Leistra
Reduzum | Heren 2e klasse
1. Corné Tuinenga | Tom Gerard Cats | Tycho de Groot
2. Patrick van Dellen | Jouke Vlasbloem | Aloys Freitag
3. Kevin Jaarsma | Patrick Kramer | Jan Bauke Tolsma
3. Michel Nesse | Mart van der Molen | Jan Sipke Tuinman
 
Minnertsga | Heren 30 +
1. Ate Bierma | Bauke Postma | Jan Jelle Jongsma
2. Johan Hettema | Erik Bakker | John Mons
Minnertsga | Heren 50 + 
1.
2. Hans Felkers | Hans Diekman | Jelle Jan Bouma
3. Roel Sijbesma | Wietse Punter | Jan van der Schoot
Minnertsga | Heren 50 + Herkansing
1.
2.
 
Pingjum | Dames Hoofdklasse 
1. Anne Monfils | Nynke Sybrandy | Marrit Zeinstra
2. Louise Krol | Imke van der Leest | Sjanet Wijnia
3. Nicole Hempenius | Sandra Hofstra | Harmke Siegersma
 
Pingjum | Dames eerste klasse
1. Marije van der Meer | Klasine Huistra | Annelien Broersma
2. Sietske Okkema | Marije Hiemstra | Nynke Sinnema
3. Jeanette Jansma | Sigrid de Jong | Marije Hellinga
 
Pingjum | Dames eerste klasse Herkansing
1. Nelie Steenstra | Grada van der Schoot | Kim Dijkstra
2. Anne Berber Zeinstra | Lotte Delgrosso | Jildou Felkers
 
Wier | Jongens afdeling
1. Bolsward: Hidzer Bogaard | Jelle Cnossen | Menno Galama
2. Dronryp: Taeke Hofman | Lucas Postma | Jasper Jage
3. Lollum-Waaxens: Gabe-Jan van Popta | Germ Pyt van Popta |  Sietze Bouma
4. Exmorra: Pieter Jan Leijenaar | Albert Feenstra |  Jelmer Dijkstra
4. Makkum: Ingmar Wijma | Lars Onrust |  Ype Bert van der Logt
Witmarsum | Meisjes A klasse
1. Jannica van der Ploeg | Jeska Terpstra | Selma van der Molen
2. Amarins de Groot | Selma de Boer | Rixt Wijnia
Witmarsum | Meisjes B klasse
1. Anna Ennema | Famke van der Veen | Margriet Miedema
2. Boukje- Ellen Bosma | Jildou Ekema | Maureen Noordhuis
3. Anna Rob | Ilse-Marije Hartman | Rixt Fokkema
Witmarsum | Meisjes herkansing
1. Corrie Kroondijk | Elske Deinum | Inge Jansma
 
Wiuwert | Pupillenjongens del A klasse
1. Jelmer Foppe Drijfhout | Pieter den Breejen
2. Ate Schaap | Matthys Renema
Wiuwert | Pupillenjongens del b klasse
1. Marten Daaf Alkema | Sydo Harkema
2. Jelvin Kaper | Iwan Hiddinga
3. Rick Poortstra | Brent Jesse van Beem
Wiuwert | Pupillenjongens Herkansing
1. Remco Yska | Jurre Reitsma
2. Jaimy Koel | Remco Post
3. Enrico Post | Otte Algra
 
Dongjum | Pupillenmeisjes A klasse
1. Marsha Broersma | Noa Elzinga
2. Femke Folkerts | Lisanne Scharringa
Dongjum | Pupillenmeisjes B klasse
1. Gerbrich Koster | Dido Iedema
2. Suzanna Allema en Afke Marij van der Goot
3. Hester Torensma | Amarens Gerbrandy
Dongjum | Pupillenmeisjes Herkansing
1. Femke Buwalda | Janna Posthumus
2. Jeanette Kramer | Marrit Wielinga

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in