Home laatste nieuws PC 2022: Wie is wie?

PC 2022: Wie is wie?

640
0

16 parturen op de lijst. Bekende gezichten, maar misschien ook weer nieuwe gezichten. Om morgen geen flater te slaan bij je kaatsmaten hebben we even alle parturen voor je op een rij gezet. Met namen!

Partuur 1

De winnaars van 2021. Van links naar rechts: Taeke Triemstra ( Sint Jacobiparochie) , Erwin Zijlstra ( Easterlittens) , Gert-Anne van der Bos (Mantgum)

Partuur 2

Van links naar rechts: Laas Pieter van Straten (Feinsum), Allard Hoekstra (Franeker), Youri de Groot (Menaam)

Partuur 3

Van links naar rechts: Johannes van der Veen ( Pietersbierum), Jorn Lars van Beem ( Dronryp), Rick Minnesma ( Dronryp)

Rick Minnesma is debutant en won eerder dit jaar de Jong Nederland en het NK jongens.

Partuur 4

Van links naar rechts: Menno van Zwieten ( Heerenveen), Kees van der Schoot ( Sexbierum), Enno Kingma (Leeuwarden)

Enno stopt met kaatsen. Van hem wordt afscheid genomen op de PC

Partuur 5

Van links naar rechts: Jurrit Osinga (Ingelum) , Harold de Boer (Jellum), Rutger Torensma (Oosternijkerk)

Al deze kaatsers zijn debutanten.

Partuur 6

Van links naar rechts: Hendrik Kootstra ( Minnertsga), Marten Bergsma (Minnertsga), Hylke Bruinsma ( Minnertsga)

Hylke Bruinsma vervangt Dylan Drent

Partuur 7

Van links naar rechts: Bauke Triemstra ( Sint Jacobiparochie), Patrick Scheepstra (Franeker), Daniële Iseger ( Goutum)

Daniël Iseger is de vervanger voor de geblesseerde Sjoerd de Jong

Partuur 8

Van links naar rechts: Steven Koster ( Tzum), Thomas Dijkstra (Berltsum), Patrick van Dellen (Berltsum)

Partuur 9

Van links naar rechts: Haye Jan Nicolay (Britsum) , Gabe-Jan van Popta (Lollum), Pieter Jan Leijenaar (Exmorra)

Partuur 10

Van links naar rechts: Peter van Zuiden (Bolsward), Kevin Jordi Hiemstra (Leeuwarden), Gerben de Boer (Gaast)

Partuur 11

Van links naar rechts: André van Dellen (Berltsum), Willem Heeringa ( Tzummarum), Pieter Jan Plat ( Leeuwarden)

Partuur 12

Van links naar rechts: Hans Wassenaar (Bitgummole), Tjisse Steenstra ( Bitgummole), Renze Hiemstra (Deinum)

Partuur 13

Van links naar rechts: Evert Pieter Tolsma (Winsum), Bauke Dijkstra (Easterein), Remmelt Bouma (Weidum)

Partuur 14

Van links naar rechts: Gerrit Jan Duiven (Hidaard), Hendrik Jan van der Velde (Makkum), Riemer Hoekstra (Ee)

Partuur 15

Van links naar rechts: Hendrik Bouwhuis ( Bolsward), René de Haan (Leeuwarden), Paul Dijkstra ( Bitgum)

Partuur 16

Van links naar rechts Tsjerk Elsinga ( Dronryp), Hessel Postma (Winsum), Auke Boomsa ( Morra)

Hessel Postma debuteert op de PC

Wie is wie bij in de commissie

Vooraan: Ids Hellinga en Theunis Bakker

Achteraan: Gert-Jan Breman, Jan Bosgra en Siemen Volberda

Foto’s Klaas Koopmans