Home laatste nieuws NK Schooljongens 2022: De Loting

NK Schooljongens 2022: De Loting

394
0

In Grou mogen zaterdag de schooljongens hun NK kaatsen. De wedstrijden beginnen om 10:00 uur. Op de eerste lijst staan 30 parturen.

1.Franeker2.Folsgare
3.Donryp 14.Exmorra
5.Lollum6.Tzum
7.Dokkum8.Stiens
9.Sint Anna10.Achlum
11.Witmarsum 112.Dronryp 2
13.Winsum14.Arum 2
15.Mantgum16.Makkum
17.Witmarsum 218.Scharnegoutum
19.Bitgum 20.Wommels
21.Sexbierum22.Grou
23.Raerd24.Blije
25.Anjum26.Bolsward
27.Oude Bildtzijl28.Reduzum
29.Arum 130.Menaam