7 februari 2023

NK Pupillenjongens: De loting

kaatsbal, winnaars

In Harlingen wordt op zaterdag het NK voor pupillenjongens verkaatst. Er staan 22 parturen op de lijst. Vorig jaar was Dronryp de sterkste. Dinsdagavond werd er geloot.

1e Omloop
1. Witmarsum 2.  Exmorra
3. Hommerts 4. Pingjum
5. Raerd 6. Reahûs
7. Spannum 8. Arum
9. Dronryp 10. Marsum
11. Sexbierum 12. Dongjum
13. Grou 14. Bitgum
15. Makkum 16. Winsum
17. Sint Annaparochie 18. Minnertsga
19. Easterein 20. Bolsward
21. Harlingen 22. Morra-Lioessens

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Subscribe To Our Newsletter