Home laatste nieuws NK Jongens 2022: De Loting

NK Jongens 2022: De Loting

355
0

Zaterdag 11 juni kaatsen de jongens in Kimswerd om hun bondstitel. Er staan 33 parturen op de eerste lijst. Dit is de loting.

1. Makkum 2.Bolsward 2 
     
 3. Reduzum 4. Bitgum 
     
 5.Lollum Waaksens  6. Sexbierum Pietersbierum 1
     
 7. Leeuwarden  8. Winsum
     
 9. Franeker  10. Sint Annaparochie
     
 11. Reahus Turns  12. Bolsward 1
     
 13. Arum 1  14. Morra Lioessens
     
15.  Raerd  16. Dronryp 2
     
 17. Sexbierum Pietersbierum 2  18. Dronryp 1
     
 19. Oude Bildtzijl  20. Folsgare
     
 21. Heerenveen  22. Wommels
     
 23. Hommerts Jutrijp  24. Dronryp 3
     
 25. Witmarsum  26 Niawier Metslawier Oosternijkerk
     
 27. Marsum  28. Arum 2
     
 29. Grou  30. Harlingen
     
 31. Exmorra  32. Witmarsum
     
 33. Spannum