Home laatste nieuws NK Jongens 2018: Hommerts-Jutryp wint

NK Jongens 2018: Hommerts-Jutryp wint

236
0

De jongens van Hommerts-Jutryp (Aizo Veltman, Jelger de Boer en Jitze Floris) wonnen zaterdag het NK. In de finale werd Arum (Germ Epema, Jorrit Tolsma, Dirk-Henk Kuipers) verslagen. De derde prijs ging naar Mantgum (Gjalt Sjirk de Groot, Ignas Dijkstra, Jelle Terpstra).

1e Omloop
1. Kimswerd 5-1 | 6-4 2. Bitgum
3. Sexbierum 2-5 | 6-6 4. Makkum
5. Balk 1-5 | 4-6 6. Menaam
7. Bolsward 5-1 | 6-0 8. Ternaard
9. Tzum 5-1 | 6-2 10. Harlingen
11. Hommerts 5-0 | 6-0 12. Leeuwarden
13. Lollum 5-1 | 6-4 14. Gaast
15. Niawier 5-5 | 6-4 16. Workum
17. Reahûs 0-5 | 4-6 18. Anjum
19. Baard 5-5 | 6-4 20. Winsum
21. Witmarsum 5-1 | 6-6 22. Minnertsga
23. Exmorra 1-5 | 0-6 24. Arum
25. Berltsum 3-5 | 4-6 26. Spannum
27. Akkrum 0-5 | 2-6 28. Grou
29. Wommels 2-5 | 2-6 30. Dronryp
31. Stiens 5-1 | 6-2 32. Pingjum
33. Ingelum 4-5 | 2-6 34. Jellum
35. Achlum 1-5 | 2-6 36. Mantgum
37. Reduzum 5-4 | 6-2 38. Morra
39. Ried 5-2 | 6-4 40. Hantum
2e Omloop
1. Kimswerd 5-0 | 6-0 4. Makkum
6. Menaam 3-5 | 2-6 7. Bolsward
9. Tzum 2-5 | 6-6 11. Hommerts
13. Lollum 5-2 | 6-2 15. Niawier
18. Anjum 5-3 | 6-0 19. Baard
21. Witmarsum 4-5 | 2-6 24. Arum
26. Spannum 5-1 | 6-4 28. Grou
30. Dronryp 5-3 | 6-0 31. Stiens
34. Jellum 3-5 | 6-6 36. Mantgum
37. Reduzum 5-3 | 6-4 39. Ried
3e Omloop
1. Kimswerd 5-3 | 6-4 7. Bolsward
11. Hommerts 5-4 | 6-2 13. Lollum
18. Anjum 5-5 | 4-6 24. Arum
26. Spannum 1-5 | 0-6 30. Dronryp
36. Mantgum 5-2 | 6-0 38. Reduzum
4e Omloop
1. Kimswerd 4-5 | 4-6 11. Hommerts
24. Arum 5-2 | 6-2 30. Dronryp
36. Mantgum
Halve finale
36. Mantgum 4-5 | 4-6 11. Hommerts
24. Arum
Finale
24. Arum 3-5 | 0-6 11. Hommerts