Home laatste nieuws Loting voor de Bond 2022

Loting voor de Bond 2022

230
0

Pinstermaandag wordt de Bond weer gekaatst in Franeker. Er staan 56 parturen op de wedstrijdlijst. Minnertsga won vorig jaar de Bondspartij die toen in Tzum gehouden werd.

1.Leeuwarden2.Minnertsga 2
3.Minnertsga 14.Huizum
5.Dronryp 16.Sint Annaparochie
7.Easterlittens 8.Tzum
9.Makkum10Sexbierum-Pietersbierum 2
11.Dronryp 212.Franeker 3
13.Berltsum 214.Oentsjerk
15.Driezum16.Bitgum
17.Franeker 118.Franeker 4
19.Jelsum Koarnjum Britsum20.Exmorra
21.Harlingen22Amsterdam
23Winsum24.Sexbierum Pietersbierum 1
25.Deinum26.Bolsward 1
27.Easterein 128.Baard
29.Huns30.Holwerd
31Morra Lioessens32.Mantgum
33.Grou34.Lollum Waaxens
35.Sint Jacobiparochie 236.Spannum
37.Dokkum38.Menaam
39.Heerenveen40.Arum
41.Bitgum 242.Stiens
43.Easterein 244.Goenga
45.Reahus Turns46.Bolsward 2
47.Sint Jacobiparochie48.Witmarsum
49.Berltsum 150.Goutum
51.Ingelum52.Franeker 2
53.Tzummarum54.Morra Lioessens 2
55.Niawier Metslawier Oosternijkerk56.Wommels