7 februari 2023

Loting voor de Bond 2022

Pinstermaandag wordt de Bond weer gekaatst in Franeker. Er staan 56 parturen op de wedstrijdlijst. Minnertsga won vorig jaar de Bondspartij die toen in Tzum gehouden werd.

1.Leeuwarden2.Minnertsga 2
3.Minnertsga 14.Huizum
5.Dronryp 16.Sint Annaparochie
7.Easterlittens 8.Tzum
9.Makkum10Sexbierum-Pietersbierum 2
11.Dronryp 212.Franeker 3
13.Berltsum 214.Oentsjerk
15.Driezum16.Bitgum
17.Franeker 118.Franeker 4
19.Jelsum Koarnjum Britsum20.Exmorra
21.Harlingen22Amsterdam
23Winsum24.Sexbierum Pietersbierum 1
25.Deinum26.Bolsward 1
27.Easterein 128.Baard
29.Huns30.Holwerd
31Morra Lioessens32.Mantgum
33.Grou34.Lollum Waaxens
35.Sint Jacobiparochie 236.Spannum
37.Dokkum38.Menaam
39.Heerenveen40.Arum
41.Bitgum 242.Stiens
43.Easterein 244.Goenga
45.Reahus Turns46.Bolsward 2
47.Sint Jacobiparochie48.Witmarsum
49.Berltsum 150.Goutum
51.Ingelum52.Franeker 2
53.Tzummarum54.Morra Lioessens 2
55.Niawier Metslawier Oosternijkerk56.Wommels

Subscribe To Our Newsletter