9 december 2022

Loting Jong Nederland 2022

In Franeker wordt zaterdag de Jong Nederland verkaatst. Op de lijst staan 22 parturen. De junioren van Exmorra zullen hun titel verdedigen. De wedstrijden beginnen om 9:00 uur.

1.Makkum2.Baard
3.Wommels4.Ingelum
5.Winsum6.Spannum
7.Mantgum8.Harlingen
9.Goutum10.Arum
11.Tzum12.Bitgum
13.Raerd14.Bolsward
15.Witmarsum16.Sint Annaparochie
17.Morra Lioessens18.Hommerts Jutryp
19.Dronryp20.Menaam
21.Franeker22.Exmorra

Subscribe To Our Newsletter