6 februari 2023

Loting NK Schooljongens in Winsum

Vorig jaar was Dronryp favoriet, maar ging Berltsum er met de krans vandoor. Wie wint er dit jaar en wie kaatst er zaterdag in Winsum tegen wie in de eerste omloop? De loting.

1. Reduzum 2. Easterein
3. Winsum 4. Morra
5. Menaam 6. Gaast-Ferwoude
7. Bolsward 8. Sexbierum
9. Ried 10. Witmarsum
11. Stiens 12. Jellum-Bears
13. Berltsum 14. St Jacobiparochie
15. Tzum 16. Arum
17. St Annaparochie 18. Spannum
19. Wommels 20. Niawier
21.  Baard 22. Balk
23. Exmorra 24. Hallum
25. Dronryp 26. Reahûs
27. Hommerts 28. Goënga
29. Bitgum 30. Ingelum
31. Lollum 32. Leeuwarden

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Subscribe To Our Newsletter