Home laatste nieuws Loting NK dames 2019 in Easterein

Loting NK dames 2019 in Easterein

197
0

In Easterein wordt zaterdag het NK dames gekaatst. Op de lijst staan 26 parturen. Wanneer kaatssters Iris van der Veen (Franeker) en Sjanet Wijnia ( Wommels) het NK winnen, winnen ze meteen hun laatste wimpeltje.

1.Makkum 2. Goenga
     
3. Leeuwarden 4. Dronryp 2
     
 5. Berltsum  6. Dronryp 1
     
 7. Minnertsga  8. Franeker
     
 9. Wommels  10. Marsum
     
 11. Vrouwenparochie  12. Reduzum
     
 13. Grou  14. Frankeer 2
     
 15. Groningen  16. Folsgare
     
 17 Huizum  18. Wjelsryp
     
19. Easterein 1 20.  Sexbierum 
     
 21. Easterein 2  22. Ried
     
 23. Mantgum  24. Menaam
     
 25.Bitgum  26. Stiens