7 februari 2023

Loting NK dames 2019 in Easterein

In Easterein wordt zaterdag het NK dames gekaatst. Op de lijst staan 26 parturen. Wanneer kaatssters Iris van der Veen (Franeker) en Sjanet Wijnia ( Wommels) het NK winnen, winnen ze meteen hun laatste wimpeltje.

1.Makkum 2. Goenga
     
3. Leeuwarden 4. Dronryp 2
     
 5. Berltsum  6. Dronryp 1
     
 7. Minnertsga  8. Franeker
     
 9. Wommels  10. Marsum
     
 11. Vrouwenparochie  12. Reduzum
     
 13. Grou  14. Frankeer 2
     
 15. Groningen  16. Folsgare
     
 17 Huizum  18. Wjelsryp
     
19. Easterein 1 20.  Sexbierum 
     
 21. Easterein 2  22. Ried
     
 23. Mantgum  24. Menaam
     
 25.Bitgum  26. Stiens
     
     
     
     

Subscribe To Our Newsletter