Home laatste nieuws Loting Bondspartij 2019

Loting Bondspartij 2019

228
0

Op Pinkstermaandag wordt in Franeker de Bond gekaatst. Op de lijst staan 69 parturen. Dit jaar mogen verenigingen meerdere parturen aanmelden.

1. Reduzum   2. Ingelum
         
3. Driezum   4. Makkum 2
         
5. Mijdrecht   6. Franeker 2
         
7. Baard   8. Sint Jacob 2
         
9. Hyum-Finkum   10. Amsterdam
         
11. Dronryp 1   12. Berltsum 1
         
13. Witmarsum   14. Exmorra
         
15. Menaam   16. Weidum
         
17. Lollum   18. Anjum 2
         
19. Groningen   20. Deinum 1
         
21. Wommels 1   22. Harlingen
         
23 Easterein 2   24. Damwald
         
25. Dronryp 2   26. Ried
         
27. Franeker 3   28. Arum
         
29. Grou   30. Easterlittens
         
31. Tzum   32 Mantgum
         
33. Easterein 1   34. Berltsum 2
         
35. Itens   36. Spannum
         
37. Franeker 4   38. Hilversum
         
39. Balk   40. Hartwerd
         
41. Leeuwarden 1   42. Franeker 1
         
43. Morra-Lioessens 1   44. Morra-Lioessens 2
         
45. Easterwierum   46. Reahûs
         
47. Huizum   48. Oentsjerk
         
49. Goënga   50. Stiens
         
51. Anjum 1   52. Sexbierum 
         
53. Makkum 1   54. Bitgum
         
55. Gaast-Ferwoude   56. Berltsum 3
         
57.  Sint Jacob 1   58. Dronryp 3
         
59. Jelsum   60. Winsum
         
61. Tzummarum   62. Wjelsryp 
         
63. Heerenveen   64. Leeuwarden 2
         
65. Minnertsga   66. Workum
         
67. Bolsward   68. Wommels 2
         
69.  Deinum 2