Home laatste nieuws Loting Jong Nederland 2019

Loting Jong Nederland 2019

211
0
Bitgum

In Franeker wordt zaterdag de Jong Nederland ( NK Junioren) gekaatst. Op de lijst staan 24 parturen. Dit is de loting.

1. Anjum   2. Gaast-Ferwoude
         
3. Exmorra   4. Franeker
         
5. Baard   6. Winsum
         
7. Wommels   8. Bolsward
         
9. Hommerts-Jutryp   10. Easterein
         
11. Berltsum   12. Makkum
         
13. Dronryp   14. Bitgum
         
15.  Hyum-Finkum   16. Sint Jacob
         
17. Spannum   18. Sexbierum
         
19. Tzummarum   20. Berltsum
         
21. Jelsum   22. Mantgum
         
23. Arum   24. Morra-Lioessens