Home laatste nieuws Laas Pieter van Straten krijgt rode kaart

Laas Pieter van Straten krijgt rode kaart

322
0

Laas Pieter van Straten heeft zondag op de hoofdklassepartij in Harlingen een rode kaart gekregen. Het was de eerste rode kaart in het kaatsen sinds 2010.

Van Straten kaatste met een want, die nog niet was gekeurd en dus geen stempel had. De wantencommissie ontdekte dat na zeven eersten. Auke Boomsma, Marten Feenstra en Laas Pieter van Straten stonden op dat moment met 4-3 voor tegen het partuur van Enno Kingma. Van Straten zegt tegen Omrop Fryslân: “Ik hie heard, dat it wol mocht. Ik haw de want tongersdei by Reinder Triemstra ophelle en der wie foar dizze partij gjin keuring. Ik hie my better yn de regeltsjes ferdjipje moatten. Dit wie in bytsje sleau fan my.”

De leden van de wantencommissie brachten scheidsrechter Marinus Grond op de hoogte van de situatie. Die gaf Van Straten uiteindelijk de rode kaart: “Neffens my wist er it sels net hielendal, mar dat binne de regleminten. Hy hâldt him oan de regels en dat moat ek. Oars krije je dêr wer praatsjes oer.” De kaatser baalt, dat hij vlak voor de PC mogelijk geschorst wordt. Van Straten: “Yn prinsipe binne se beide goed, mar op de iene sit in stempel en op de oare net. Nim dan dy iene want yn beslach en lit my mei de oare fierder keatse. Ik hoopje dat dit oer de PC hinne tild wurdt, want it soe foar myn maten wol soer wêze as se no in oar derby sykje moatte. Foar mysels ek, want it giet net sa gek.”

 

Foto: Henk Bootsma