Home laatste nieuws De winnaars van 30 juni en 1 juli

De winnaars van 30 juni en 1 juli

434
0
kaatsbal, winnaars

De winnaars van dit weekeinde! Heb je een aanvulling of een foto? Mail het naar kaatsnieuws@gmail.com

Mantgum | Jong Fammepartij

1. Groningen: Anne Monfils | Hiske Zeinstra | Marrit Zeinstra
2. Ried: Joanne Broeders | Ineke van der Ploeg | Trea van der Ploeg
3. Sexbierum: Anna Ennema | Fiera de Vries | Hendrieke van der Schoot
Dronryp | NK Pupillenjongens

1. Sint Annaparochie: Iwan Hiddinga | Hjalmar Dijkstra | Jelvin Kaper
2. Sexbierum: Stijn Scheffer | Enrico Post | Nick van der Walt
3. Grou: Stef van Steen | Daan Harkema | Jan Yntema
Ried | NK Pupillenmeisjes

1. Raerd: Ilse Kooistra | Nyka Timersma | Marrit de Groot
2. Menaam: Selma van der Wal | Jelly Hiemstra | Nynke de Kloe
3. Niawier:Hester Torensma | Isabella Sijtsma | Suzanna Allema
Wijnaldum | Heren Eerste Klasse (VF)
1. Erwin Zijlstra | Pier Piersma | Haije Jan Nicolay
2. Remmelt Bouma | Jelte Visser | Willem Heeringa
3. Patrick van Dellen | Hendrik Jan van der Velde | Aloys Freitag
Schettens | Heren Tweede Klasse (VF)

1. Paul Dijkstra  | Gabe-Jan van Popta | Stefan van der Meer
2. Lieuwe van der Werf | Sjoerd Smits | Riemer Hoekstra
3. Corné Tuinenga | Jan Sipke Tuinman | Menno Galama
3. Bouke Willem Tuinman | René de Haan, | Yannick Hielkema
Sint Nyk | Jongens A (DEL)
1. Aizo Veltman | Erik Minne Cats |  Gjalt Sjirk de Groot
2. Wessel van der Woud | Mark Polstra | Sytse Koree
Sint Nyk | Jongens B (DEL)
1. Jurjen Miedema | Mark Minnesma | Douwe Lycklama a Nijeholt
2. Geert Reitsma | Jorrit Tolsma | Dietmer Kuperus
3. Jitze Floris | Jan Tymen Eisma | Justin Krottje
3. Jelmer Kuiken | Thom Stellingwerf | Allard Dijkstra
Sint Nyk | Jongens B (Herk)
1. Christiaan Stremler | Jari Visser | Rein Breuker
2. Thomas Dijkstra | Bert Veltman | Jelke Greidanus
Harlingen | Heren Hoofdklasse
1. Gert Anne van der Bos |Taeke Triemstra | Tjisse Steenstra
2. Enno Kingma | Renze Hiemstra | Hans Wassenaar
3. Bauke Triemstra | Dylan Drent | Hendrik Kootstra
Peins | Heren eerste klasse

1. Menno van Zwieten | Hylke Bruinsma | Erwin Zeilstra
2. Remmelt Bouma | Jelte Visser | Willem Heeringa
3. Willem Jan Postma | Albert Feenstra | Gerben de Boer
Winsum | Heren tweede klasse
1. Paul Dijkstra | Gabe-Jan van Popta | Stefan van der Meer
2. Sipco Greidanus | R. F. Rob | Johannes Boersma
3. Bouke Willem Tuinman | René de Haan | Yannick Hielkema
3. Gerard de Vries | Jelle de Vries | Sybren Beert de Jong
Huizum | Heren 30+

1.  Edwin Koopstra | Jan Jelle Jongsma | Douwe Jouke Yntema
2. Johan Hettema | Gooitzen Scheffer | Nanning Seepma
Pingjum | Heren 50 + A klasse
1.
2.
Pingjum | Heren 50+ B Klasse
1.
2.
3.
Baard | Dames hoofdklasse vf
1. Nynke Sybrandy | Wiljo Sybrandy | Marrit Zeinstra
2. Ilse Tuinenga | Sjanet Wijnia | Manon Scheepstra
3. Marije van der Meer | Martine Tiemersma | Annelien Broersma
Menaam | Dames eerste klasse
1. Elly Hofman | Marte Altenburg | Martzen Deinum
2. Jildou Sweering | Jeska Terpstra | Jennie Terpstra
3. Anne Brecht Bruinsma | Kim Dijkstra |  Anouk Tolsma
Herkansing
1. Nicole Hempenius | Anke Winkel ( Iris van der Veen) | Simona Kootstra
2. Wybrig Bakker | Hiske Zeinstra | Melissa Hiemstra
Wier | Jongens afdeling
1. Mantgum : Gjalt Sjirk de Groot |  Ignas Dijkstra | Jelle Terpstra
2. Hommerts-Jutrijp : Aizo Veltman | Jelger de Boer | Jitze Floris
3. Workum : Julian Kuipers | Sil Nota | Douwe Lycklama à Nijeholt
4. Wommels: Jelle Sieperda |  Luka van der Weg | Wessel Schraa
4. Exmorra : Pieter Jan Leijenaar | Christiaan Stremler |  Jelmer Dijkstra
Stiens | Meisjes del A klasse

1. Anna Ennema | Selma de Boer | Rixt Wijnia
2. Roelie Kroondijk | Rixt Fokkema | Fiera de Vries
Stiens | Meisjes del B klasse

1. Marije Bodde | Elske Deinum | Marrit Meijer
2. Julia Rienks | Lisanne Leijenaar | Iris Jaspers
3. Renske Blanksma | Ynola Lommers |  Baukje Heeringa
Herkansing
1. Anna Rob | Nienke de Haan | Jessie Rekker
2. Marlies Bonnema | Marit Folkertsma | Chantal de Witte
 
Kimswerd | Schooljongens A klasse

1. Rick Minnesma | Jan -Tymen Eisma
2. Rutger Kumbangsila | Johan Sipma
Kimswerd | Schooljongens B klasse

1. Sjouke Beimers | Wesley vd Vaart
2. Niels de Boer | Thom Dijkstra
3. Pieter den Breejen | Jurre Reitsma
Herkansing
1. Edwin de Vries | Marten Daaf Alkemade
2.
Stefan Greidanus | Jens Kooistra 
3. Johan Cnossen | Marten Algra
Stiens | Schoolmeisjes A klasse
1. Gerde Lycklama a Nijeholt | Anne Dieuwke Dijkstra
2. Iris Oosterbaan | Lieke van Loon
Stiens | Schoolmeisjes B klasse
1.
2.
3.
Jirnsum | Welpenmeisje  afdeling

1. Dronryp 1: Marrit Bruinsma | Linda van der Meer | Manouk Scharringa
2. Lollum Waaxens :Dianne de Jong | Britt Joustra | Jeldou Koopmans
3. Bolsward 2 : Ylza Wijbenga | Marit Steigenga | Fenna Cuperus
Jirnsum | Welpenmeisje  del

1. Lisan Kaper | Ilja Wijtsma
2. Noëlle Hiddinga | Brecht Grovenstein
3. Rianne Osinga | Jildou Sterk
Jirnsum | Welpenjongens afdeling
1. Dronryp 1: Jurre Dijkstra | Dennis Bida | Jort de Kroon
2. Stiens: Ymte Roersma | Bauke Jetze Kalsbeek | Pieter Harke Miedema
3. Arum: Jorrit Bosch | Stian Rinia | Sander Kuipers
Jirnsum | Welpenjongens del

1. Sijtse Kloosterman | Niek Dijkstra
2. Mark Reitsma | Douwe Wieling
3. Sietse Jellema, Wiebren Tamminga