Home laatste nieuws Kaatsen: De winnaars van 8, 9, 10 juni 2018

Kaatsen: De winnaars van 8, 9, 10 juni 2018

575
0
kaatsbal, winnaars

Dit zijn de uitslagen van 8, 9, 10 juni.  Wie pakten de krans? En wie werden er tweede of derde. Met hulp van onze lezers maken wij wekelijks deze lijst. Heb je een aanvulling? Kaatsnieuws@gmail.com

Stiens | Dames Hoofdklasse

1. Nynke Sijbrandij | Sandra Hofstra | Manon Scheepstra
2. Elly Hofman | Marte Altenbrug | Harmke Siegersma
3. Ilse Tuinenga | Sjanet Wijnia | Kim Dijkstra
Damwâld | Heren Hoofdklasse

1. Marten Bergsma | Pieter Jan Plat | Jan Schurer
2. Gert-Anne van der Bos | Taeke Triemstra | Tjisse Steenstra
3. Enno Kingma | Renze Hiemstra | Hans Wassenaar
Bitgum | Heren eerste klasse

1. Corné Tuinenga | Gerrit-Jan Duiven | Laas Pieter van Straten
2. Arnold Zijlstra | Pier Piersma | Haije Jan Nicolay
3. Johan Diertens | Wiebe Wessel Bos | Sip Jaap Bos
Burgwerd | Heren 50+ A klasse
1.
2.
Burgwerd | Heren 50+ B klasse
1.
2.
3.
Scharnegoutum | Dames eerste klasse

1. Sietske Okkema | Maaike Osinga | Imke van der Leest
2. Annet de Haan | Jeske Terpstra | Aletta van Popta
3. Jeanette Jansma | Sigrid De Jong | Marije Hellinga
3. Elly Hofman | Marte Altenburg | Anouk Smink.
Kimswerd | Jongens afdeling

1. Winsum: Gosse de Haan | Hessel Postma | Wessel Hilverda
2. Arum : Germ Epema | Jorrit Tolsma | Dirk-Henk Kuipers
3. Dronrijp1: Jasper Jager | Jorn Lars van Beem | Lucas Postma
4. Grou : Rinse Jan Groot | Stan van den Berg | Tjardi Hoeksma
4. Bolsward: Dietmer Kuperus | Yoram Elzinga | Jelle Cnossen
Kimswerd Jongens herkansing

1. Colin Baarda | Thomas Dijkstra | Harold de Boer
2. Luka van der Weg | Gerrit Hendriks | Jelmer Kuiken
3. Youri de Groot | Jelle Sieperda |  Sil Nota
4. Jesper Tolsma | Sietze Bouma | Jelmer Miedema
Easterlittens | Schooljongens 
1. André de Vries | Bjorn Idsardi | Johan Sipma
2. Leon Wijning | Martijn Broersma | Sjouke Beimers
3. Pieter den Breejen | Rick Minnesma | Stefan Greidanus
3. Fedde Hansma | Marten Leijenaar | Otte Algra
Easterlittens | Verliezersronde
1. Jarno Feenstra | Johan Cnossen | Marten Daaf Alkemade
Easterlittens | Schoolmeisjes
1. Gerde Lycklama à Nijeholt | Anke Wassenaar | Lisanne Scharringa
2. Anna-Dieuwke Dijkstra | Femke Alberda | Nadya Rinske Moufakkir
Schoolmeisjes verliezersronde
1. Foke Jil Bakker | Ilse Marije van Beem | Janneke Posthumus
Sexbierum | Dagdeelkaatsen Pupillenjongens
1. Arjen Bauke Hofstra
2. Edwin Vos
3. Jelvin Kaper
Gytsjerk | Pupillenmeisjes Dagdeelkaatsen

1. Sophie Kroondijk
2. Marije Bokma
3. Jelly Hiemstra
Wergea | Welpenjongens dagdeelkaatsen

1. Lieuwe vd Kamp
2. Jelke Veldhuis
3. Dennis Bida
4. Sietse Jellema
5. Jurre Dijkstra
Jelsum-Koarnjum-Britsum Welpenmeisjes
1. Lieke Tuinier
2. Rikst Grijpma
3. Anna Lotte van Beem
Stiens | Heren hoofdklasse
1. Enno Kingma | Renze Hiemstra | Hans Wassenaar
2. Bauke Triemstra | Dylan Drent | Hendrik Kootstra
3. Marten Bergsma | Pieter Jan Plat | Jan Schurer
Tzummarum | Heren eerste klasse

1. Arnold Zijlstra | Pier Piersma | Haije Jan Nicolay
2. Wierd Baarda | Marco de Groot | Tsjerk Elsinga
3. Auke Boomsma | Jelte Visser | Steven de Bruin
Spannum | Heren 30+ 
1. Pieter van Althuis | Minne Groenveld | Gerrit Meijer
2. Johan Hettema | Erik Bakker | Jan Jelle Jongsma
Hommerts | Jongens a klasse
1. Redmer Zaagemans | Erik Minne Cats | Karel Monfils
2. Gerrit Dijkstra | Mark Polstra | Pieter Jan Leijenaar
Jongens B klasse
1.
2.
3.
Menaam | Meisjes afdeling
1. Sexbierum-Pietersbierum: Anna Ennema | Berber Bruinsma | Fiera de Vries
2. Workum: Bente Miedema | Gerde Lycklama à Nijeholt | Naomi Wiersma
3. Easterein : Roelie Kroondijk | Corrie Kroondijk | Selma de Boer
Menaam del
1. Tara Brit van der Meulen | Rixt Wijnia | Esther de Vries
2. Jildou Ekema | Elske Deinum | Sigrid Post
Raerd | Schooljongens afdeling
1. Dronryp:  Jorrit Nanninga | Rutger Kumbangsila | Rick Minnesma
2. Leeuwarden: Sake Algra | Otte Algra | Rein Breuker
3. Bitgum:  Thom Dijkstra | Sjouke Beimers | Leon Wijning
3. Raerd: Jens Kooistra | Sybrand Veldhuis | Jelmer Foppe Drijfhout
Raerd | Schooljongens opstap

1. Jan-Tymen Eisma | Jan Bandstra
2. Brent Timmerman | Dylan Koel
3. Menno Johnson | Jildert Wijbenga
3. Pieter den Breejen | Bjorn Idsardi
Zweins | Schoolmeisjes 

1. Makkum: Ilse Zwaagstra | Lieke van Loon | Larissa Smink
2. Bolsward: Femke Folkerts | Rixt Blanke |  Noa Elzinga
3. Stiens: Marsha Broersma | Marije van der Molen
3. Huizum: Nadya Rinske Moufakkir | Anna-Dieuwke Dijkstra
 
  Herkansing
 
1. Senne Idsardi | Iris Oosterbaan
2. Eline van Dijkhuizen | Frieda Hofman
3. Ilse Marije van Beem | Romy Postma
Witmarsum | Pupillenjongens

1. Jardo Sterkenburg | Jesse Greidanus
2. Jelvin Kaper | Siebolt Hofman
3. Jesse v.d. Wal | Nick van der Walt
3. Douwe Faber | Niek Bijma
Verliezersronde
1. Jorrit Buwalda | Milan van der Weg
Witmarsum | pupillenmeisjes

1. Jelly Hiemstra | Selma van der Wal
2. Lenthe Groen | Marije Bokma
3. Nathalie Andringa | Nina-Claire Wijning
Verliezersronde
1. Ineke de Vries | Lisanne Scharringa