Home laatste nieuws Kaatsen: De winnaars van 2 september 2018

Kaatsen: De winnaars van 2 september 2018

584
0

De winnaars van dit weekeinde! Heb je een aanvulling of een foto? Mail het naar kaatsnieuws@gmail.com

Pingjum | Heren hoofdklasse
1. Enno Kingma | Renze Hiemstra | Hans Wassenaar
2. Marten Bergsma | Pieter Jan Plat | Sjoerd de Jong
3. Gert-Anne van der Bos | Taeke Triemstra | Tjisse Steenstra
Reduzum | Heren Eerste klasse
(foto: Lijkle Spijksma)

 

1. Jan Dirk de Groot | Alle Jan Anema | Martijn Olijnsma
2. Remmelt Bouma | Jelte Visser | Willem Heeringa
3. Paul Dijkstra | Gabe Jan van Popta | Johan van der Meulen
Sint Jacobiparochie | Heren 30+

1.
2.
3.
Sint Jacobiparochie | Heren 50+ A klasse

1. Piet Machiela | Albert Walsweer | Jan Sipma
2. Johannes Siegersma | Dirk Machiela | Lieuwe Althof
3. Nanning Seepma | Sipke Hiemstra |  Johan Hiemstra
Sint Jacobiparochie | Heren 50+ B klasse
1. Germ Hallema |  Jan Brandsma | Jan Heida
2. Hans Hilarides | Murk de Jong | Siebe van Loon
3. Egbert Bootsma | Oeds Broersma | Henk Porte
3. Anno Miedema |  Joop Bootsma |  Lubbert Schreiber
Herkansing
1. Siete Wassenaar | Age van der Goot | Johan Wittermans
2. Daan Groen | Jan Bruinsma | Job Jan Wijbenga
Wergea | Dames Hoofdklasse
1. Ilse Tuinenga | Sjanet Wijnia | Manon Scheepstra
2. Nynke Sybrandy | Wiljo Sybrandy | Marrit Zeinstra
3. Elly Hofman | Marte Altenburg | Martzen Deinum
Reduzum | Dames eerste klasse
(foto: Lijkle Spijksma)

 

1. Maaike Joostema | Imke van der Leest | Anouk Tolsma
2. Jeannette Jansma | Jannica van der Ploeg | Aletta van Popta
3. Hendrieke van der Schoot | Annet de Haan | Sigrid de Jong
Herkansing
1. Larissa Smink | Fiera de Vries | Anna Ennema
2. Wybrig Bakker | Hiske Zeinstra | Melissa Hiemstra
Balk | Jongens A klasse
1. Harold de Boer | Jelle Cnossen | Steven Koster
2. Douwe Lycklama à Nijeholt | Gjalt Sjirk de Groot | Jesse Kroondijk
  Balk | Jongens del
1. Yoram Elzinga | Jelmer Kuiken | Justin de Vries
2. Johan Rienstra | Christiaan Stremler | Wybe Kor Pijnacker
Winsum | Schooljongens
1. Rick Minnesma | Marten Leijenaar | Rutger Kumbangsila
2. Johan Sipma | Leon Wijning | Rein Breuker
3. Jelmer Torensma | Daniël Meesters
3. Rink Rudmer Sterk | Jorrit Nanninga
Herkansing
1. Jarno Feenstra | Thom Dijkstra | André de Vries
2. Dylan Koel | Menno Johnson | Brent Timmerman
Jirnsum | Schoolmeisjes A klasse

1. Iris Oosterbaan | Iris Veltman
2. Gerde Lycklama a Nijeholt | Lieke van Loon
Jirnsum | Schoolmeisjes B klasse
1. Afke Marij van der Goot | Marrit Wielinga
2. Marsha Broersma | Femke Alberda
3. Marije Hiemstra | Marije van der Molen
Herkansing
1. Geertje Bijlsma | Janneke Posthumus
2. Ilse Marije van Beem | Bente Miedema
Menaam | Pupillenjongens A klasse

1. Jelvin Kaper | Jan Yntema
2. Jaimy Koel en Clive van der Weerdt
Menaam | Pupillenjongens B klasse
1. Jorrit Palma | Thijs Lanting
2. Brent Jesse van Beem | Hjalmar Dijkstra
3. Jelle Rens van der Ley | Fedde Janzen
Herkansing
1. Tymen Bijlsma | Sjoerd van der Schaar
2. Siebolt Hofman | Karst Hoekstra
Menaam | Pupillenmeisjes A klasse

1. Gerbrich Koster | Suzanna Allema
2.  Lisanne Scharringa | Marije Bokma
Menaam | Pupillenmeisjes B klasse
1. Moniek Postma | Annarens van der Hem
2. Hester Torensma | Inez Bosch
3.  Ilse Kooistra | Doutsen Veendorp
Herkansing
1. Emma Kumbangsila | Martzen v/d Goot
2. Isabella Sijtsma | Nina-Claire Wijning
Huns-Lions | Welpenjongens

1. Pieter Harke Miedema | Dennis Bida
2. Kyano van Swinden Koopmans | Niek Dijkstra
3. Melle Talsma | Stijn Feenstra
3. Ruurd Oosterbaan | Siete Wassenaar
Herkansing
1. Lieuwe van der Kamp | Allart van der Meer
2. Bauke Jetze Kalsbeek | Allon Elzinga
Jirnsum | Welpenmeisjes

1. Jeldou Koopmans | Silke Hofstra
2. Anne Lotte van Beem |  Ilja Wijtsma
3. Marrit Bruinsma | Dianna de Jong
Herkansing
1. Karina Mollema | Jildou Sterk
Fenna Cuperus | Maud Scheffer