Home laatste nieuws Kaatsen: De winnaars van 2 en 3 juni 2018

Kaatsen: De winnaars van 2 en 3 juni 2018

529
0
kaatsbal, winnaars

Dit zijn de uitslagen van 2 en 3 juni.  Wie pakten de krans? En wie werden er tweede of derde. Met hulp van onze lezers maken wij wekelijks deze lijst. Heb je een aanvulling? Kaatsnieuws@gmail.com

Morra-Lioessens | Heren hoofdklasse

1. Enno Kingma | Allard Hoekstra | Hendrik Kootstra
2. Elgar Boersma | Kees van der Schoot | Hans Wassenaar
3. Gert-Anne van der Bos | Renze Hiemstra | Klaas Pier Folkertsma
Morra-Lioessens | Dames hoofdklasse
1. Nynke Sijbrandij | Sandra Hofstra | Manon Scheepstra
2. Tineke Dijkstra | Anouk Tolsma | Marrit Zeinstra
3. Ilse Tuinenga | Wiljo Sijbrandij | Annelien Broersma
Berltsum | Heren eerste klasse

1. Willem Jan Postma | Gerrit Jan Duiven | Jan-Sjouke Weewer
2. Michel Nesse | Gabe-Jan van Popta | Leon Bekema
3. Gerard de Vries | Habtamu de Hoop | Tsjerk Elsinga
Berltsum | 2e klasse
1. Rienk Veltman | Jan Tijtsma | Wiebe Dijkstra
2. Matthijs Beukens | Marco Lautenbach | Hielke Beijering
Wjelsryp | Dames eerste klasse

1. Amarins de Groot | Anke Winkel | Simona Kootstra
2. Akkelyna de Haan | Sigrid de jong | Fenna kramer
Wjelsryp | Verliezersronde
1. Serena Hovenga, Jannica vd Ploeg en Hesther de Boer
Hantum | Meisjes A klasse
1. Roelie Kroondijk | Lobke Vlasbloem | Rixt Wijnia
2.  Inge Jansma | Naomi Wiersma | Corrie Kroondijk
Hantum | Meisjes B klasse
1. Marije Bodde | Tineke Terpstra | Tessa Reitsma
2. Rixt Fokkema | Esmee de Groot | Esther de Vries
Pingjum | Schoolmeisjes afdeling

1. Dronryp: Ilse Marije van Beem | Iris Veltman | Senne Idsardi
2. Makkum:  Ilse Zwaagstra |  Lieke van Loon | Larissa Smink
3. Workum: Bente Miedema | Gerde Lycklama ã Nijeholt
Opstappers
1 Gerbrich Koster |  Foke Jil Bakker
2. Petra Brouwer | Marrit Wielinga
Hitzum | Pupillenjongens A poule

1. Jelvin Kaper | Iwan Hiddinga
2. Clive van der Weerdt | Jaimy Koel
Hitzum | Pupillenjongens B poule
1. Jesse Greidanus | Edwin Arjen Yska
2. Stijn Scheffer | Jelte Meesters
3. Rindert Zijlstra | Jorrit Buwalda
3. Jelle Rense Lei | Leon Smink
Verliezersronde
1. Hjalmar Dijkstra | Remco Yska
2. Daan Kooistra |  Rimmer Dijkstra
Ee | Pupillenmeisjes
1. Elske van Straten | Marije Bokma
2. Dido Iedema | Marrit de Groot
Verliezersronde 
1. Selma van der Wal | Willianke Sipma
Gaast-Ferwoude | Welpenjongens

1. Lieuwe van der Kamp | Dennis Bida
2. Marten Jan Korre | Stijn Feenstra
3. Jorrit Bosch | Stian Rinia
Verliezersronde
1.
Jelke Veldhuis | Jort de Kroon
2.
Sietse Jellema | Mark Reitsma
IJlst | Welpenmeisjes

1. Linda van der Meer | Silke Hofstra
2. Naomi Schaaf | Noëlle Hiddinga
Verliezersronde
1. Marrit Bruinsma | Lotte-Ytsje Hoekstra
Dronryp | Herenhoofdklasse

1. Gert Anne van der Bos | Taeke Triemstra | Tjisse Steenstra
2. Enno Kingma | Renze Hiemstra | Hans Wassenaar
3. Peter van Zuiden | Allard Hoekstra | Thomas van Zuiden
Minnertsga | Heren eerste klasse

1. Durk Ennema | Jacob Klaas Haitsma | Patrick Scheepstra
2. Elgar Boersma | Hyltje Bosma | Klaas Pier Folkertsma
3. André van Dellen | Menno Galama | Lennart Adema
Ried | Heren 30 +

1. Sjoerd Boonstra | Erik van Bruxvoort | Jan Jelle Jongsma
2. Hein Rodenhuis | Johan Talsma | Marten Hiemstra
3. Hendrik Eringa | Klaas Sjoerd Koopmans | Roland van Wier
Berltsum | Dames hoofdklasse

1. Ilse Tuinenga | Sjanet Wijnia | Manon Scheepstra
2. Nynke Sijbrandij | Wiljo Sijbrandij |  Marrit Zeinstra
3. Nelie Steenstra | Margriet Bakker | Harmke Siegersma
Berltsum | Dames eersteklasse

1. Andrea Kroes | Ymkje Yntema | Mariska Hoogland
2. Inge Jansma | Anna Rixt Iedema | Marije Bodde
3. Jeanette Jansma | Sigrid de Jong |  Marije Hellinga
Verliezersronde
1. Akkelyna de Haan | Corina de Vries | Hendrieke van der Schoot
2. Sietske Okkema | Jeska Terpstra | Selma van der Molen
Goutum | Jongens afdeling
1. Exmorra: Christiaan Stremler | Pieter Jan Leijenaar | Jelmer Dijkstra
2. Bolsward: Dietmer Kuperus | Yoram Elzinga | Jelle Cnossen
3. Menaam: Erik Minne Cats | Mark Polstra | Youri de Groot
4. Mantgum: Gjalt Sjirk de Groot | Ignas Dijkstra | Jelle Terpstra
4. Winsum: Gosse de Haan | Hessel Postma | Wessel Hilverda
Goutum | Jongens del
1. Arjen Schregardus | Jurrit Osinga | Lucas Postma
2. Tjardi Hoeksma | Wessel van der Woud | Wiebe Siemen Leenstra
3. Jan Berend Sipma | Jorn Lars van Beem | Luka van der Weg
Huizum | Schooljongens vf
1. Stijn Vincken | Sjouke Beimers | Rick Minnesma
2. Pieter den Breejen | Marten Leijenaar | Johan Sipma
3. Jan Johannes van der Kamp | Jelmer Torensma | Leon Wijning
3. Rein Breuker | Jorrit Nanninga | Rutger Kumbangsila
Huizum | Schooljongens verliezersronde
1. Harmen Zuidema | Sybrand Veldhuis | Bjorn Idsardi
2. Johan Cnossen | Dylan Koel |  Wesley van der Vaart
Huizum | Schoolmeisjes Poule

1. Foke Jil Bakker | Iris Oosterbaan| Gerde Lycklama a Nijeholt
2. Senne Idsardi | Iris Veltman | Anna-Dieuwke Dijkstra
Ingelum | Pupillen afdeling
1. Sint Annaparochie: Iwan Hiddinga | Hjalmar Dijkstra | Jelvin kaper
2. Dronryp 1 : Brent Jesse van Beem | Jardo Sterkenburg | Erwin Vos
3. Bolsward: Remco Yska | Tymen Bijlsma | Silvan Elzinga
Ingelum | Pupillen del
1. Stijn Scheffer | Daan Kooistra
2 Arjen Bauke Hofstra | Daan Harkema
3. Milan van der Weg | Roy de Vries
3. Thomas Tolsma | Milan Krottje
Oudebildtzijl | Pupillenmeisjes afdeling
1. Dronryp: Lisanne Scharringa | Jeanette Kramer | Maud Hellinga
2. Niawier- Oosternijkerk- Metslawier: Suzanna Allema | Hester Torensma | Isabella Sijtsma
3. Hijum/Finkum Elske van Straten en Marije Bokma
3. Exmorra:  Inge Blanke | Marit Feenstra
Oudebildtzijl | Pupillenmeisjes del
1. Selma van der Wal | Lenthe Groen
2. Monique Postma | Brecht Renema
3. Ilse Kooistra | Berber van der Goot