Jan-Tymen Eisma met blessure richting Freulepartij

2681
0

Kaatser Jan-Tymen Eisma (Franeker) raakte vrijdag tijdens de juniorenwedstrijd in Holwert gebleseerd. Eisma: “Ik bleau mei myn finger heakjen yn it gers, dus dy is no kniesd. Mei dy finger moat ik ek yn de want en ik slach der ek mei op.”

Het is om die reden, dat Eisma de wedstrijden van dit weekeinde aan zich voorbij laat gaan: “Dit wykein woe ik omlopen draaie, mar dat sit der no net yn. Fierder kin ik eins neat dwaan. Ik moat safolle mooglik kuolje en doch der tape omhinne om de boel by elkoar te hâlden. Mar wedstriden en trainings sitte der no net yn. It is ôfwachtsjen hoe’t it woansdei komt.”

Eisma komt uit voor Franeker, maar kaatste nog geen afdelingswedstrijd bij de jongens. Bewust. Hij koos voor een stapje hoger: de vrije formatie bij de heren. Een keuze waar hij nog steeds achter staat, maar het betekent ook dat eigenlijk niemand Franeker tot de favorieten rekent. Eisma zelf ook niet: “Ferline jier wiene wy reedlik oerhearskjend, mar no binne wy outsiders. Lytse outsiders. Ik sjoch ús net as favoryt. Dat binne earder Boalsert, Dronryp en Moarre.”

(kaatsnieuws.com / foto: Romy Postma)