Freule 2023 | De Loting

2475
0

In Wommels is geloot voor de 121e editie van de Freulepartij. Die wordt verkaatst op woensdag 9 augustus. Er staan 38 parturen op de eerste lijst. Dat zijn er drie meer dan vorig jaar. Toen won het partuur van Morra/Ljussens.

1.Makkum2.Lollum
3.Sneek4.Harlingen
5.Exmorra6.Achlum
7.Morra8.Hommerts
9.Dronryp10.Peins
11.Menaam12.Goënga
13.Wommels14.Franeker
15.Stiens16.Damwâld
17.Mantgum18.Reduzum
19.Folsgare20.Bolsward
21.Blije22.Sint Annaparochie
23.Itens24.Baerd
25.Balk26.Raerd
27.Leeuwarden28.Spannum
29.Oude Bildtzijl30.Witmarsum
31.Bitgum32.Sexbierum
33.Heerenveen34.Reahûs
35.Marsum36.Grou
37.Arum38.Winsum