Home laatste nieuws Gezocht:  Keetpartij zoekt vereniging die nieuwe ballen wil

Gezocht:  Keetpartij zoekt vereniging die nieuwe ballen wil

252
0

De organisatie van de Keetpartij in Burgwerd zoekt verenigingen die kaatsballen kunnen gebruiken.  “Wy wolle graach lytse en groeiende ferienings stypje”, legt Gerrit Jan Duiven van de organisatie van de Keetparty uit.

”Us stichting rint bêst en wy wolle wat werom dwaan foar it keatsen. As it oanslacht, wolle wy dit miskien alle jierren dwaan. Mar dat hinget fansels ek fan ús finansjele situaasje ôf.” De stichting hoopt vooral dat snelgroeiende verenigingen en verenigingen waar veel jeugd is gaan kaatsen zich melden: “Wy jouwe 3 kear 5 keatsballen fuort.”

 Verenigingen die kans willen maken, kunnen een bericht op Facebook sturen naar @Keetparty Burchwert. Donderdag maakt de organisatie bekend welke vereniging de kaatsballen krijgen. Deze worden op de Keetpartij op zondag 18 augustus uitgereikt.