Home laatste nieuws Freulepartij 2022 | De Loting

Freulepartij 2022 | De Loting

358
0

In Wommels is geloot voor de 120e Freulepartij. Er staan 35 parturen op de lijst. Dat zijn er evenveel als een jaar eerder, maar veel minder dan de 54 in 2013. Een neergang van 35% in tien edities is niet iets om meteen vrolijk van te worden, maar de partij blijft in veel opzichten natuurlijk een klassieker van formaat.

1. Arum 2. Folsgare
3. Achlum 4. Jubbega
5. Grou 6. Bolsward
7. Winsum 8. Witmarsum
9. Driezum 10. Dronryp
11. Exmorra 12. Reduzum
13. Bitgum 14. Lollum
15. Stiens 16. Wommels
17. Niawier 18. Heerenveen
19. Marsum 20. Sneek
21. Raerd 22. Balk
23. Makkum 24. Morra
25. Harlingen 26. Sexbierum
27. Spannum 28. Wiuwert
29. Goënga 30. Oude Bildtzijl
31. Franeker 32. St Annaparochie
33. Hommerts 34. Leeuwarden
35. Reahûs