De winnaars van zondag 16 juli 2023

2965
0

Drie punten erbij voor Taeke Triemstra voor het puntenklassement. Nu woensdag in Minnertsga kan Triemstra Piet Jetze Faber voorbij gaan in het klassement. Hij is dan de succesvolste kaatser.

Huizum | Heren Hoofdklasse vf
1.Gert Anne van der Bos (koning) | Taeke Triemstra | Erwin Zijlstra
2.Paul Dijkstra | Steven Koster | Rick Minnesma
3.Tjisse Steenstra | Renze Hiemstra | Hans Wassenaar
Huizum | Dames Hoofdklasse del
1.Wybrig Bakker | Anne Monfils (koningin) | Iris Oosterbaan
2.Ilse Tuinenga | Rixt Fokkema | Fiera de Vries
3.Roelie Kroondijk | Foke Jil Bakker | Lisanne Scharringa
Dronryp | Heren eerste klasse
1.Patrick van Dellen | Thomas Dijkstra (koning) | René de Haan
2.Peter van Zuiden | Gerben de Boer | Willem Heeringa
3.Youri de Groot | Jelle Cnossen | Johan Sipma
Hijum | Heren tweede klasse
1.Rutmer van der Meer | Verry van der Meer | Yannick Hielkema
2.Tjalling Feenstra | Wyberen Postma | Rick Alberda
3.Hielke Beijering | Jetze Lutzen Plantenga | Laas Pieter van Straaten
3.Dennis de Bruin | Keimpe Klaas Dantuma | Wander Meijer
Makkum | Jongens afdeling Zilveren Zwaan partij
1.Leeuwarden: Harmen Zuidema | Redmer Lars van der Kooi | Otte Algra
2.Sexbierum: Remco Post | Rindert Zijlstra | Nick van der Walt
3.Makkum: Clive van der Weerdt | Leon Smink | Luuk Zwaagstra
4.Peins: Wiebe van Wier | Erwin Vos | Sietse Brouwer
4.Reduzum: Symen Miedema | Thijs van Dijk | Lars Tijssen
Makkum | Jongens Opstap del
1.Karst Hoekstra | Jaimy Koel | Rick van der Weerdt
2.Silvan Elzinga | Sem Groen | Edwin Arjen Yska
3.Daan Harkema | Monse Hansma | Tymen Bijlsma
3.Pieter den Breejen | Mathijs Buma | Hessel Jonker
Stiens | Meisjes afdeling ( generale Ald Meiers)
1.Tzum: Marrit Wielenga | Yannah Palma | Gerbrich Koster
2.Dronryp 1: Linda van der Meer | Ilse Marije van Beem | Maud Hellinga
3.Goënga 1: Berber van der Goot | Ilse Baanstra | Rigt van der Velde
Stiens | Meisjes del
1.Martsen van der Goot | Britt Joustra | Geertje van der Weide
2.Suzanna Allema | Afke Marij van der Goot | Lyanne Wiedijk
3.Marije Bokma | Bjoke Westra | Fenna Hoekstra
Deinum | Schooljongens A klasse
1.Jort de Kroon | Frans Oosterbaan
2.Rudmer Faber | Dennis Bida
3.Kyano van Swinderen Koopmans | Bauke Jetse Kalsbeek
Deinum | Schooljongens B klasse
1.Niels Stoker | Harmen Zijlstra
2.Jonathan de Boer | Marten Jan Koree
3.Lourents Buwalda | Tim Hofstra
Blije | Schoolmeisjes A klasse
1.Rikst Grijpstra | Brecht Grovenstein
2.Minke Tjalsma | Sofie Koops
Blije | Schoolmeisjes B klasse
1.Marit Steigenga | Marije Keegstra
2.Rianne Osinga | Idwer Vis
Herkansing
1.Anke Bruinsma | Trynke Nijman
2.Dana Marrit Koopmans | Nynke van der Lees
Scharnegoutum | Pupillenmeisjes A klasse
1.Lyset Westra | Sanna Haaksma
2.Anna Miedema | Marrit Hoekstra
3.Fenna Koster | Aïsha Mahmoud
Scharnegoutum | Pupillenmeisjes B klasse
1.Albertien Hettinga | Bente van der Woud
2.Froukje Anita Lei | Anne Lynn Keegstra
Scharnegoutum | Pupillenmeisjes C klasse
1.Ilse Koopmans | Liv Koops
2.Esmee de Jong | Fenne Sijbesma
3.Roos Menage | Jetske Elgersma
Herkansing
1.Fenna Wiersma | Froukje Patricia Blanke
Vorig artikelDe uitslagen van 14 en 15 juli 2023
Volgend artikelDit zijn de winnaars van de partij in Makkum op maandag