Home laatste nieuws De uitslagen van 14 en 15 juli 2023

De uitslagen van 14 en 15 juli 2023

1898
0

Het kaatsweekend begon met de Takomstpartij in Sexbierum. Daar kaatsten de jongens en meisjes nadat ze eerst elk 70 koeken moesten verkopen. De opbrengst daarvan ging naar Stichting de Skulp: een Fries centrum voor leven met kanker opgericht voor mensen met kanker, hun familie, mantelzorgers en voor nabestaanden. Met de koekverkoop hebben ze in totaal 4700 euro opgehaald.

Sexbierum | Takomstpartij meisjes
1.Yannah Palma | Marije Bokma | Gerbrich Koster
2.Sophie Kroondijk | Rigt van der Velde | Noa Elzinga
Sexbierum | Takomstpartij jongens
1.Wiebe van Wier | Silvan Elzinga | Tymen Bijlsma
2.Pieter den Breejen | Bjorn Idsardi | Nick van der Walt
3.Clive van der Weerdt | Rindert Zijlstra | Jelvin Kaper
Makkum | Heren hoofdklasse del
1.Gert-Anne van der Bos | Gabe-Jan van Popta | Kevin Jordi Hiemstra
2.Marten Bergsma | Hessel Postma | Erwin Zijlstra
3.Menno van Zwieten | Jorn Lars van Beem | Pieter Jan Leijenaar
Sint Annaparochie | Heren Eerste klas del
1.Peter van Zuiden (koning) | Marco de Groot | Klaas Pier Folkertsma
2.Haye Jan Nicolay | Verry van der Meer | Gjalt Sjirk de Groot
3.Auke Boomsma | Jarno Feenstra | René de Haan
Easterlittens | NK 35+ heren
1.Grou: Arjen Andringa | Duko Harkema | Alle Jan Anema
2.Easterlittens: Jelle Jan Rodenhuis | Pier Piersma | Jochum Bouma
3.Morra-Lioessens: Gerben Hein Wijtsma | Bouwe Stiemsma | Jelle Jaap Stiemsma
Burgwerd | Heren 50+ A klasse
1.Dirk Machiela | Ludwig Seerden | Jan Heida
2.Jacob Kamstra | Piet Machiela | Rein Tiedema
3.Keimpe Jan Talsma | Jan Sipma | Bertus Bootsma
Burgwerd | Heren 50 + B
1.Jan de Boer | Jochum de Vries | Age van der Goot
2.Johannes Monsma | Wietse Punter (Ried) | Maikel Versnel
Makkum | Dames Hoofdklasse vf
1.Ilse Tuinenga Anne Monfils Marrit Zeinstra
2.Annet de Haan | Louise Krol | Sjanet Wijnia
Hallum | Dames Eerste klasse
1.Roelie Kroondijk | Corrie Kroondijk | Jennie Terpstra,
2.Moniek Lootsma | Rixt Blanke | Marsha Broersma
3.Wybrig Bakker | Lotte Delgrosso | Fiera de Vries
Herkansing
1.Berber van der Goot | Suzanna Allema | Brecht Renema
Sint Nicolaasga | Pupillenjongens A klasse
1.Jorrit Kroondijk | Roan van Swinden Koopmans
2.Sigert Bouma | Jort Dijkstra
Sint Nicolaasga | Pupillenjongens B klasse
1.Rinse Dijkstra | Pieter Meindertsma
2.Meint van der Zwaag | Arjen van der Meer
3.Sven Kingma | Rindert Douma
Dokkum | Welpenjongens A klasse
1.Imro van der Meer | Daan Wobbes
2.Melle Terpstra | Tymen Bults
Dokkum | Welpenjongens B klasse
1.Finn Bakker | Hendrik Hoekstra
2.Harwin Postma | Lennart Wagenaar
3.Sybren Jensma | Jorrit Hardholt
3.Johan Willem Ferwerda | Redmer van Dijk
Herkansing
1.Bram Postma | Ferre Westra
2.Redmer Porte | Freark Veldema
Dokkum | Welpenmeisjes AB
1.Rianne Cuperus | Marte Wassenaar
2.Jasmijn Maltha | Froukje Patricia Blanke
3.Amy Hendrika Giliam | Marin Grondsma
Herkansing
1.Henny Jensma | Sinne Mous
2.Marije Punter | Anouk Groen