Home laatste nieuws De winnaars van zaterdag 24 juni 2023

De winnaars van zaterdag 24 juni 2023

2451
0

Een NK in Amsterdam, waar Huizum won met Annelien Broersma, Anna Dieuwke Dijkstra en Marrit Zeinstra. Voor de laatste een extra mooie overwinning, want Marrit won daarmee haar laatste wimpeltje voor de 4 wimpels. Maar er werd op meer plekken gekaatst. De uitslagen

Amsterdam | NK Dames
1.Huizum: Annelien Broersma | Anna Dieuwke Dijkstra | Marrit Zeinstra
2.Easterein: Roelie Kroondijk | Corrie Kroondijk | Jeska Terpstra
3.Makkum: Gerde Lycklama à Nijeholt | Anouk Smink | Larissa Smink
Holwert | Heren Hoofdklasse del
1.Tjisse Steenstra | Hendrik Jan van der Velde | Hans Wassenaar
2.Marten Bergsma | Renze Hiemstra | Jurrit Osinga
Wijnaldum | Heren Eerste klasse del
1.André van Dellen | Michel van der Veen | Willem Heeringa
2.Peter van Zuiden | Jarno Feenstra | Rene de Haan
Pingjum | Heren 50+ Afdeling
1.
2.
3.
Pingjum | Heren 50+ del
1.
2.
Damwâld | Schooljongens A
1.Pieter Miedema | Bauke Jetze Kalsbeek
2.Rudmer Faber | Stijn Feenstra
Damwâld | Schooljongens B
1.Jesse Vrieswijk | Ryan Wieggers
2.Allon Elzinga | Jonathan de Boer
3.Harmen Zijstra | Mark Reitsma
3.Joachim Schaaf | Tiemen Dijkstra
Herkansing
1.Ytsen Tassebajof | Teije Ties Kingma
2.Douwe Wieling | Marten Jan Koree
Lollum | Schoolmeisjes A klasse
1.Jeldau Koopmans | Maud Scheffer
2.Rixt Grijpstra | Fenna Kuperus
Lollum | Schoolmeisjes B klasse
1.Marrit van der Meer | Jiska Altenburg
2.Marit Steigenga | Rianne van der Walt
3.Tessa Westra | Jildou Sterk
Herkansing
1.Klaske Gaastra en Froukje Westgeest
Lollum | Schoolmeisjes C klasse
1.Berber Boersma | Elske Kroondijk
2.Amarins Kloostra | Silke Hofstra
Weidum | Pupillenjongens Afdeling
1.Stiens: Andries Durk Hettinga | Auke Pieter Kalsbeek |Mart Roersma
2.Witmarsum: Jan Willem Koopal | Sem van der Wei | Jitse Jan Kroondijk
3.Sint Annaparochie: Rimar Kaper | Melle Binnema | Jorrit Kroondijk
Weidum | Pupillenjongens
1.Sigert Bouma | Pieter Meindersma | Djurre Beeksma
2.Hilwert Kuipers | Lars Haarsma | Imre Kuipers
3.Alrik van Wijngaarden | Hielke Tassebajof
Weidum | Pupillenmeisjes afdeling
1.Stiens: Albertine Hettinga | Carlijn Terpstra | Anna Miedema
2.Scharnegoutum: Suze Piersma | Marrit Hoekstra | Ilse Lanting
3.Nijewier: Fenna Koster | Yellina Tilma
Bolsward: Lyset Westra | Naomi Ykema | Nynke Visser
Weidum | Pupillenmeisjes
1.Aïsha Mahmoud | Esmee de Jong
2.Floorke de Boer | Fenna Raap
3.Anne Lynn Keegstra | Daniek Rinia
3.Ilse Fenna Zoodsma | Sygrid Bosch