Home laatste nieuws De winnaars van 28, 29, 30 juni 2019

De winnaars van 28, 29, 30 juni 2019

354
0

Twee NK’s, de Jong Fammepartij, de voortdurende zegereeks van het partuur van Gert-Anne van der Bos… Er viel weer het een en ander te vieren dit weekeinde. We zetten alle winnaars voor je op een rijtje.

  Mantgum | Jong Fammepartij (Afd)
1. Groningen : Anne Monfils | Hiske Zeinstra | Marrit Zeinstra
2. Wommels: Rixt Wijnia | Sjanet Wijnia | Martzen Deinum
3. Marsum: Serena Hovenga | Lotte Delgrosso | Marije Hellinga
   
  Ingelum | NK Pupillenjongens (Afd)
1. Bolsward: Edwin Arjen Yska | Silvan Elzinga | Tymen Bijlsma
2. Dronryp 1: Dennis Bida | Jort de Kroon | Brent Jesse van Beem
3. Blije: Pieter Hoogland | Karst Hoekstra
3. Scharnegoutum: Frans Oosterbaan | Ruurd Oosterbaan | Thijs Lanting
   
  Sint Annaparochie | NK Pupillenmeisjes (Afd)
1. Dronryp: Marrit Bruinsma | Linda van der Meer | Maud Hellinga
2. Lollum: Lisanne Venema | Britt Joustra | Jeldau Koopmans
3. Reahûs: Jiska Altenburg | Amber Goedbloed | Wieke Schaap
   
  Menaam | Heren Junioren (DEL)
1. Gerard de Vries | Hielke Beijering | Evert Pieter Tolsma
2. Klaas Jan Oosterbaan | Gerben de Boer | Albert Feenstra
3. Lieuwe van der Werff | Laas Pieter van Straten | Habtamu de Hoop
3. Wybren Postma | Riemer Hoekstra | Harmen Schuitmaker
   
  Dokkum | Heren Hoofdklasse (VF)
1. Gert-Anne van der Bos | Taeke Triemstra | Tjisse Steenstra
2. Bauke Triemstra | Dylan Drent | Hendrik Kootstra
3. Jelte-Pieter Dijkstra | Allard Hoekstra | Thomas van Zuiden
   
  Wijnaldum | Heren Eerste Klasse (VF)
1. Remmelt Bouma | Jelte Visser | Willem Heeringa
2. Johannes van der Veen | Sip Jaap Bos | Tsjerk Elsinga
3. Bouke Tuinman | Rene de Haan | Yannick Hielkema
   
  Lollum | Heren Tweede Klasse (VF)
1. Lieuwe v.d. Werff | Sjoerd Smits | Riemer Hoekstra 
2. Simon Zijlstra | Jelle Scharringa | Paulus Yde Walda 
3. Pieter Sijberen Scharringa | Jacob Klaas Haitsma | Siebe Greidanus 
   
  Exmorra | Jongens A (DEL)
1. Erik Minne Cats | Mark Minnesma |  Thom Stellingwerf 
2. Karel Monfils |Verry van der Meer |  Jesse Kroondijk
3. Jelmer Miedema | Hessel Postma | Jelmer Kuiken
   
  Exmorra | Jonges (DEL)
1. Marten Jansen | Arjen Schregardus |  Fedde Hansma 
2. Haye Tseard van der Hem |Rink Rudmer Sterk | Leon Wijning
3. Christaan Stremler | Klaas Westra | Marten Leijenaar | 
3. Jacco Tolsma |  Jorrit Nanninga | Wesley van der Vaart 
   
  Herkansing
1. Yoram Elzinga | Klaas Gerrit Meulenaar |  André de Vries 
2. Justin Krottje | Jente Schraa | Geert Reitsma 
   
  IJlst | Schooljongens (DEL)
1. Jan-Tymen Eisma | Pieter den Breejen
2. Jan Bandstra | Jorrit Faas
3. Stijn Vincken | Nick van der Walt
   
  Herkansing
1. Sjouke Beimers | Jurre Reitsma
2. Remco Yska | Stefan Greidanus
   
  Scharnegoutum | Schoolmeisjes A (DEL)
1. Lisanne Scharinga | Elske van Straten
2. Marsha Boersma | Ilse Marije van Beem
   
  Scharnegoutum | Schoolmeisjes B (DEL)
1. Selma van der Wal | Suzanna Allema
2. Isabella Sijtsma | Anne Sjoukje Leenstra
3. Nadya Rinske Moufakkir en Marit Feenstra
   
  Herkansing
1. Ilse Kooistra | Elbrich Kooistra
2. Hilde Stremler | Jeanette Kramer
   
   
  Harlingen | Heren Hoofdklasse
1. Marten Bergsma | Renze Hiemstra | Hans Wassenaar (koning)
2. Jelte-Pieter Dijkstra | Allard Hoekstra | Thomas van Zuiden
3. Auke Boomsma | Marten Feenstra | Laas Pieter van Straten
   
  Dronryp | Heren Eerste klasse
1. Remmelt Bouma | Jelte Visser | Willem Heeringa ( koning)
2. Johannes van der Veen | Sip Jaap Bos | Tsjerk Elsinga
3. Bouke Tuinman | Rene de Haan | Yannick Hielkema
3. Harmen Schuitmaker | Jolt Vollema | Roeland van der Ploeg
   
  Makkum | Heren 30+
1. Erik Bakker | Michiel Scheepvaart | Keimpe Koldijk
2. Bauke Hiemstra | Wietse Punter | Yde Klaas Dijkstra
   
  Makkum | Heren 50+
1. Jan Vellinga | Siebe Tolsma | Hans Diekman
2. Ludwig Seerden | Hotze Bonnema | Maikel Versnel
3. Geert Wijma | Bennie Hof | Sipke Hiemstra
   
  Herkansing
1. Sietse Lenters | Simon de Groot | Henk Mulder
2. Jan Heida | Tetman van der Meulen | Sape Nauta
   
  Sint Annaparochie | Dames Hoofdklasse
1. Nynke Sybrandy | Imke van der Leest | Marrit Zeinstra
2. Ilse Tuinenga | Sjanet Wijnia | Manon Scheepstra
3. Jildou Sweering | Marte Altenburg | Jennie Terpstra
   
  Workum | Dames Eerste klasse
1. Roelie Kroondijk | Klasine Huistra | Annelien Broersma
2. Annet de Haan | Corina de Vries | Hendrieke van der Schoot
3. Wybrig Bakker | Mariska Hoogland | Melissa Hiemstra
   
  Herkansing
1. Andrea Kroes | Sigrid de Jong | Marije Hellinga
2. Boukje Houtsma | Anna-Rixt Iedema | Boukje-Ellen Bosma
   
  Marsum | Meisjes A klasse
1. Marije Bodde | Anna Dieuwke Dijkstra | Gerde Lycklama a Nijholt
2.  Julia Marthine Rienks | Iris Oosterbaan | Larissa Smink 
   
  Marsum | Meisjes B klasse
1. Marlies Bonnema | Sigrid Post | Anke Wassenaar 
2. Lisanne Leijenaar | Lieke van Loon | Romy Postma
   
  Herkansing
  Senne Idsardi | Rixt Blanke | Baukje Heeringa
   
  Leeuwarden | Schooljongens A klasse
1. Jan Tymen Eisma | Iwan Hiddinga
2. Jan Bandstra | Menno Johnson
   
  Leeuwarden | Schooljongens B klasse
1. Jens Kooistra | Jurre Reitsma
2. Enrico Post | Otte Olgra
3. Bjorn Idsardi | Jelvin Kaper
3. Marten Daaf Alkemade | Sybrand Veldhuis
   
  Herkansing
1. Jaimy Koel | Remco Post
2. Milan Krottje | Luuk Zwaagstra
   
  Leeuwarden | Schoolmeisjes A klasse
1. Noa Elzinga | Marscha Broersma
2. Ilse Marije van Beem | Femke Alberda
   
  Leeuwarden | Schoolmeisjes B klasse
1. Elske van Straten | Afke Marij van der Goot
2.  Jeanette Kramer en Marije Bokma
3. Dido Iedema | Marit Feenstra
   
  Herkansing
1. Isabella Sijtsma | Ilse Kooistra
2. Janneke Posthumus | Lenthe Groen
   
  Tzummarum | Welpenjongens A klasse
1.  Ruurd Oosterbaan | Pieter Hoogland
2. Melle Talsma |Allard van der Meer
   
  Tzummarum | Welpenjongens
1. Jelmer Allema | Ale Reitsma
2. Fabian van der Zee | Jorrit Kroondijk
   
  Herkansing
1. Sigert Bouma | Frank Kroon
   
  Tzummarum | Welpenmeisjes
1. Rikst Grypstra | Silke Hofstra 
2.  Anna Lotte van Beem | Aisha Mahmoud
   
  Herkansing
1. Manouk Scharringa | Lotte Ytsje Hoekstra
2. Ziva Thulin | Ilse van der Galien