Home laatste nieuws De winnaars van 28 en 29 juli 2018

De winnaars van 28 en 29 juli 2018

394
0

De winnaars van dit weekeinde! Heb je een aanvulling of een foto? Mail het naar kaatsnieuws@gmail.com

Sexbierum | Heren Hoofdklasse

1. Gert Anne van der Bos | Taeke Triemstra | Tjisse Steenstra
2. Enno Kingma | Renze Hiemstra | Hans Wassenaar
3. Peter van Zuiden | Allard Hoekstra | Thomas van Zuiden
Sexbierum | Dames Hoofdklasse
1. Ilse Tuinenga | Sjanet Wijnia | Manon Scheepstra
2. Elly Hofman | Marte Altenburg | Martzen Deinum
3. Nynke Sybrandy | Wiljo Sybrandy | Marrit Zeinstra
Achlum | Heren | Eerste klasse

1. Arnold Zijlstra | Pier Piersma | Haye Jan Nicolay
2. Elgar Boersma | Hyltje Bosma | Hendrik Bouwhuis
3. André van Dellen | Gerrit Jan Duiven | Lennart Adema
Achlum | Heren | Tweede klasse
1. Johannes van der Veen | Wiebe Wessel Bos | Sip Jaap Bos
2. Corné Tuinenga | Jan Sipke Tuinman | Menno Galama
Marsum | Dames eerste klasse
1. Sietske Okkema | Maaike Osinga | Aukje Kuiken
2. Wybrig Bakker | Hiske Zeinstra | Melissa Rianne Hiemstra
3. Annet de Haan | Hester Bruinsma | Hendrieke van der Schoot
3. Jildou Sweering | Jeska Terpstra | Jennie Terpstra
 Marsum | Dames eerste klasse Herkansing
1. Nelie Steenstra | Sigrid de Jong | Marije Hellinga
2. Akkelyna de Haan | Corina de Vries | Fenna Kramer
Broeksterwâld | Meisjes del

1. Roelie Kroondijk | Larissa Smink | Ilse Marije Hartman
2. Anouk Smink | Naomi Wiersma | Famke Zijlstra
3. Fiera de Vries | Jessie Rekker | Chantal de Witte
Sint Jacobiparochie | Schooljongens a klasse

1. Johan Sipma | Jan Bandstra
2. Jan-Tymen Eisma | Jorrit Nanninga
Sint Jacobiparochie | Schooljongens B klasse

1. Marten Daaf Alkemade | Jildert Wijbenga
2. Pieter den Breejen | Jurre Reitsma
3. Johan Cnossen | Otte Algra
3. Menno Johnsen | Edgar van Wigcheren
Sint Jacobiparochie | Schooljongens herkansing
1. Wesley vd Vaart | Thomas Bouma
2. Jelmer Foppe Drijfhout | Mathijs Bouma
Anjum | Schoolmeisjes A klasse

1. Noa Elzinga | Iris Oosterbaan
2. Foke Jil Bakker | Anke Wassenaa
 Anjum | Schoolmeisjes B klasse
1. Lisanne Scharringa | Geertje Bijlsma
2. Frieda Hofman | Moniek Lootsma
3. Janneke Posthumus | Ilse Marije van Beem
 Anjum | Schoolmeisjes herkansing
1. Femke Alberda | Femke Folkerts
2. Hilde Stremler | Afke Marij van der Goot
Bolsward | Welpenjongens 
1. Kyano van Swinden Koopmans | Ruurd Oosterbaan
2. Siete Wassenaar | Frans Oosterbaan
3. Ale Reitsma | Jurre Dijkstra
Bolsward | Welpenjongens herkansing
1. Joachim Schaaf | Mark Reitsma
Bolsward | Welpenmeisjes
1. Manouk Scharringa | Aniek Koopmans
2. Linda van der Meer | Ilja Wijtsma
3. Noëlle Hiddinga | Iris Haga
Welpenmeisjes herkansing
1. Lieke Tuinier | Marit Steigenga
Arum | Heren hoofdklasse

1. Gert Anne van der Bos | Taeke Triemstra | Tjisse Steenstra
2. Marten Bergsma | Pieter Jan Plat | Jan Schurer
3. Remmelt Bouma | Jelte Visser | Willem Heeringa
Arum | Dames Hoofdklasse

1. Ilse Tuinenga | Sjanet Wijnia | Manon Scheepstra
2. Nynke Sybrandy | Wiljo Sybrandy | Marrit Zeinstra
3. Elly Hofman | Marte Altenburg | Martzen Deinum
Ingelum | Heren eerste klasse

1. Wierd Baarda | Tsjerk Elsinga | Pieter van der Schoot
2. Paul Dijkstra | Gabe Jan van Popta | Alle Jan Anema
3. Johan Diertens | Steven de Bruin | Frederik van der Meij
Ingelum | Heren tweede klasse

1. Johan van der Meulen | Jan Hospes | Daniël Iseger
2. Johannes van der Veen | Wiebe Wessel Bos | Sip Jaap Bos
3. Lieuwe van der Werff | Sjoerd Smits | Riemer Hoekstra
3. Hendrik Tolsma | Terry van der Eng | Jan Sjoerd Tolsma
Leeuwarden | Heren 50 + A klasse
1. Hans Felkers | Tiede Boorsma | Johannes Siegersma
2. Piet Machiela | Johan Hiemstra | Piet Zondervan
2. Jacob Kamstra | Jan Sipma | Ludwig Seerden
Leeuwarden | Heren 50 + B klasse
1. Jan Bruinsma | Hielke Postma | Sjoerd Nauta
2. Einte Jongeling | Piet van der Ploeg | Bertus Bootsma
3. Sipke Hiemstra | Henk Woppenkamp | Jan Vellinga
3. Klaas Tuinenga | Johan van der Veen | Hans Diekman
Leeuwarden | Heren 50 + B klasse herkansing
1. Age van der Goot | Gerrie Otter | Tjeerd Dijkstra
2. Egbert Bootsma | Jochum de Vries | Eppie Heins
Dronryp | Jongens afdeling
1. Dronryp: Jasper Jager | Jorn Lars van Beem  | Lucas Postma
2. Baard: Geert Reistma | Durk Hoogma | Klaas Gerrit Meulenaar
3. Anjum: Gerwin Dijkstra | Gerrit Dijkstra | Sietse Koree
3. Mantgum; Gjalt Sjirk de Groot | Ignas Dijkstra | Jelle Terpstra
Dronryp | Jongens afdeling herkansing
1.
2.
3.
Harlingen | Jongens del
1. Haye Tseard van der Hem| Marten Jansen | Jeroen de Boer
2. Leon Wijning | Rick Alberda | Harold de Boer
3. Allard Dijkstra | Justin Krottje |  Jesse Kroondijk
Harlingen | Jongens del herkansing
1. Verry van der Meer | Alwin Boschma | Germ Pyt van Popta
2.
Jurjen Miedema | Thom Stellingwerf | Dennis Reekers
Sint Annaparochie | Meisjes afdeling
1. Easterein: Roelie Kroondijk | Selma de Boer | Corrie Kroondijk
2. Makkum: Larissa Smink | Anouk Smink | Chantal de witte
3. Bolsward: Jessie Rekker | Famke Zijlstra | Lisanne Leijenaar
Sint Annaparochie | Meisjes del
1. Naomi Wiersma | Foke Jil Bakker | Noa Slager
2. Tessa Reitsma | Iris Oosterbaan | Marit Meijer
Tzummarum | Pupillen jongens A klasse

1. Stijn Scheffer | Jelvin Kaper
2. Jaimy Koel | Jurre Reitsma
 Tzummarum | Pupillen jongens B klasse
1. Milan van der Weg | Edwin Arjen Yska
2. Thijs Lanting | Johan Gaastra
3. Jorrit Palma | Leon Smink
3. Tymen Bijlsma | Siebolt Hofman
Herkansing
1. Rutger Altenburg | Jacob Boersma
2. Jorrit de Groot | Jelle Jan Dijkstra
Reahús -Turns | Pupillenmeisjes del

1. Lisanne Scharringa | Sophie Kroondijk
2. Inge Blanke | Monique Postma
3. Jelly Hiemstra | Willianke Sipma
Reahús -Turns | Pupillenmeisjes del herkansing
1. Brecht Renema | Ilse Kooistra
2.