Home laatste nieuws De winnaars van 21 en 22 juli 2018

De winnaars van 21 en 22 juli 2018

227
0

De winnaars van dit weekeinde! Heb je een aanvulling of een foto? Mail het naar kaatsnieuws@gmail.com

Wjelsyp | Heren eerste klasse

1. Jelte Pieter Dijkstra | Bauke Dijkstra | Evert Pieter Tolsma
2. André van Dellen | Lennart Adema | Gerrit Jan duiven
3. Wierd Baarda | Tsjerk Elsinga | Pieter van der Schoot
Sint Nicolaasga | Heren 50 + A klasse
1. Hans Felkers| René Leenstra | Tiede Boorsma
2. Jan Buitenga | Albert Walsweer |  Ludwig Seerden
Sint Nicolaasga | Heren 50 + B klasse
1. Gerard van Loon | Gerben Staphorsius | Piet de Groot
2. Anne de Vries | Ate Bierma |  Ferdinand v.d. Werf
3. Bertus Bootsma |  Douwe Broersma |  Piet v.d. Ploeg
3. Catrinus Kooistra | Gerrie Otter | Jan Buitenga
Ferwert | Dames Eerste klasse
1. Marije van der Meer | Martine Tiemersma | Annelien Broersma
2. Jildou Sweering | Jeska Terpstra | Jennie Terpstra
3. Sietske Okkema | Maaike Osinga | Imke van der Leest
3. Annet de Haan | Mirjam Beeksma | Hendrieke van der Schoot
Dames Eerste klasse verliezersronde
1. Wybrig Bakker | Nynke Sinnema | Melissa Rianne Hiemstra
2. Hester Zijlstra | Baukje Terpstra | Margriet Miedema
Pingjum | Jongens vf 

1. Wessel van der Woud | Jelle Cnossen | Dirk Henk Kuipers
2. Gerwin Dijkstra | Thomas Dijkstra | Youri de Groot
3. Gjalt Sjirk de Groot | Karel Monfils | Jorn Lars van Beem
3. Gerrit Dijkstra | Lucas Postma | Jasper Jager
Pingjum | Jongens vf 
1. Harold de Boer | Jitze Floris | Klaas Jan Oosterbaan
2. Alwin Boschma | Marten Jansen | Anco Vroom
Heerenveen | Meisjes del
1. Fiera de Vries, Famke Zijlstra, Anna Rob
2. Corrie Kroondijk, Esmee de Groot, Tara Brit van der Meulen
3. Roelie Kroondijk | Nynke Paauw | Indy Tuinier
Ternaard | Schooljongens
1. Edgar van Wigcheren | Otte Algra
2. Jan Tymen Eisma | Jildert Wijbenga
3 Bjorn Idsardi | Rutger Kumbangsila/ Wesley van der Vaart
Ternaard | Schooljongens Verliezersronde
1. Daniël Meesters | Jan Johannes van der Kamp
2. Menno Johnson | Folkert Jelmer Visser
3. Sybrand Veldhuis | Marten Daag Alkemade
Tytsjerk | Schoolmeisjes
1. Senne Idsardi en Rixt Blanke
2. Lieke van Loon en Romy Postma
3. Sanne van Vilsteren en Anke Wassenaar
Verliezersronde
1. Gerde Lycklama à Nijeholt | Nadya Rinske Moufakkir
2. Noa Elzinga |  Eline van Dijkhuizen
Niawier | Pupillenjongens A klasse

1. Remco Post | Jurre Reitsma
2. Jesse Greidanus | Iwan Hiddinga
Niawier | Pupillenjongens B klasse
1. Milan van der Weg | Silvan Elzinga
2. Brent Jesse van Beem | Jesse Miedema
3. Monse Hansma | Jacob Boersma
3. Jelle Rense Lei | Stef van Steen
Niawier | Pupillenjongens B klasse Verliezersronde
1. Jille Jongsma | Jorrit Palma
2. Daan Harkema | Eelco Meijer
Driezum | Pupillenmeisjes

1. Lisanne Scharringa | Nina-Claire Weening
2. Suzanna Allema |  Inge Blanke
3. Elske van Straaten | Ilse Kooistra
Pupillenmeisjes Verliezersronde
1. Sophie Kroondijk | Marije Bokma
2. Isabella Sijtsma | Lolkje de Jong
Scharnegoutum | Welpenjongens A klasse

1. Jort de Kroon | Lieuwe van der Kamp
2. Dennis Bida | Jorrit Bosch
Scharnegoutum | Welpenjongens B klasse
1. Niek Dijkstra | Melle Talsma
2. Stijn Feenstra | Joachim van der Schaaf
3. Allon Elzinga | Sijtze Kloosterman
Herkansing
1. Kyano van Swinden Koopmans | Frans Oosterbaan
2.
Wiebren Tamminga | Damien Koopmans
Itens | Welpenmeisjes
1. Linda vd Meer | Ilja Wijtsma
2. Noelle Hiddinga | Anke Bruinsma
Herkansing
1. Manouk Scharringa | Lotte- Ytsje Hoekstra
2. Marrit Bruinsma | Jildou Sterk
Huizum | Heren hoofdklasse
1. Menno van Zwieten | Hylke Bruinsma | Hans Wassenaar
2. Peter van Zuiden | Allard Hoekstra | Alle Jan Anema
3. Bauke Triemstra | Dylan Drent | Hendrik Kootstra
 Huizum | Dames hoofdklasse
1. Ilse Tuinenga | Sjanet Wijnia | Manon Scheepstra
2. Tineke Dijkstra | Sandra Hofstra | Louise Krol
3. Nynke Sybrandy | Wiljo Sybrandy | Marrit Zeinstra
Wommels | Heren Eerste klasse
1. Jelte-Pieter Dijkstra | Bauke Dijkstra | Evert Pieter Tolsma
2. Patrick van Dellen | Hendrik Jan van der Velde | Aloys Freitag
3. Johan Diertens | Erik Haitsma | Steven de Bruin
Westhoek | Jongens del
1. Dirk-Henk Kuipers | Luka vd Weg | Jurrit Osinga
2. Thomas Dijkstra | Haye Tseard van der Hem | Melle Fopma
3. Thom Oostenveld, Steven Koster, Yoram Elzinga