Home laatste nieuws De winnaars van 20 en 21 juli 2019

De winnaars van 20 en 21 juli 2019

388
0

De laatste punten voor de ranking worden dit weekend bij de heren verdeeld. Wie staat op de PC en wie niet? De schooljongens kaatsten een extra wedstrijd in Sint Anne en er wordt geëxperimenteerd in Leeuwarden. De uitslagen van dit weekend vind je hier!

  Zondag 21 juli 2019
   
  Leeuwarden | Heren Hoofdklasse (VF)
1. Gert-Anne van der Bos | Taeke Triemstra | Tjisse Steenstra
2. Menno van Zwieten | Kees van der Schoot | Erwin Zijlstra
3. Marten Bergsma | Renze Hiemstra | Hans Wassenaar
   
  Wergea | Dames Hoofdklasse (VF)
1. Ilse Tuinenga | Sjanet Wijnia | Manon Scheepstra
2. Nynke Sijbrandij | Imke van der Leest | Marrit Zeinstra
3. Tineke Dijkstra | Sandra Hofstra | Louise Krol
   
  Wommels | Heren Eerste Klasse (VF)
1. Auke Boomsma | Marten Feenstra | Laas Pieter van Straten
2. Remmelt Bouma | Jelte Visser | Willem Heeringa
3. Johan Diertens | Kevin Hiemstra | Lennart Adema
3. Pieter S. Scharringa | Jacob Klaas Haitsma | Siebe Greidanus
   
  Makkum | Jongens (Afd)
1. Reduzum
2. Stiens
3. Winsum
3. Jellum/Bears
   
  Makkum | Jongens (DEL)
1. Gerwin Dijkstra | Jarno Feenstra | Jitze Floris
2. Ingmar Wijma | Jan-Tymen Eisma | Sybrand Veldhuis
3. Jens Kooistra | Marco van Dijk | Thom Stellingwerf
   
  Jelsum | Schoolmeisjes (VF)
1. Lisanne Scharringa | Ilse Marije van Beem | Femke Alberda
2. Elske van Straten | Inge Blanke | Jeanette Kramer
3. Suzanna Allema | Jelly Hiemstra | Willi Anke Sipma
   
  Bitgum | Pupillenjongens A (DEL)
1. Jorrit Palma | Jacob Boersma 
2. Brent Jesse van Beem | Eelco Meijer
   
  Bitgum | Pupillenjongens (DEL)
1. Thijs Lanting | Jelmar de Vries
2. Fedde Janzen | Teun Westgeest
3. Stijn Feenstra | Lars Tijssen
   
  Herkansing 
1. Riemer Postma | Jort de Kroon
2. Jurre Dijkstra | Martijn Mossel
   
  Hurdegaryp | Pupillenmeisjes A (DEL)
1. Maud Hellinga | Brecht Renema
2. Sophie Kroondijk | Martsen van der Goot
   
  Hurdegaryp | Pupillenmeisjes (DEL)
1. Lisanne Venema | Jiska Altenburg
2. Fenna Hoekstra | Doutsen Veendorp
3. Aniek Koopmans | Lisan Kaper
   
  Herkansing
1. Maud Scheffer | Rikst Grijpstra
2. Fianne Dijkstra | Wieke Schaap
   
  Sint Annaparochie | Welpenjongens A (DEL)
1. Joachim Schaaf | Allard van der Meer
2. Melle Talsma | Pieter Hoogland
   
  Sint Annaparochie | Welpenjongens (DEL)
1. Ale Reitsma | Roan Luimstra
2. Jelmer Allema | Pieter Veldema
3. Frank Kroon | Jurre Duizendstra
   
  Herkansing
1. Pieter Douma | Rinse Folkert Dijkstra
   
  Sint Annaparochie | Welpenmeisjes (DEL)
1. Anna Lotte van Beem | Silke Hofstra
2. Idwer Vis | Lotte-Ytsje Hoekstra
   
  Herkansing
1. Froukje Westgeest | Lieke Triemstra

 

  
 Makkum | Heren Hoofdklasse (VF)
1.Bauke Triemstra | Dylan Drent | Hendrik Kootstra
2.Jelte Pieter Dijkstra | Allard Hoekstra | Thomas van Zuiden
3.Menno van Zwieten | Kees van der Schoot | Erwin Zijlstra
  
 Makkum | Dames Hoofdklasse (Vf)
1.Ilse Tuinenga |Sjanet Wijnia | Manon Scheepstra
2.Nynke Sybrandy | Imke van der Leest | Marrit Zeinstra
3.Tineke Dijkstra | Sandra Hofstra | Louise Krol
  
 Sint Anne | Heren Eerste klasse
1.Haye Jan Nicolay | Pier Piersma | Evert Pieter Tolsma
2.Remmelt Bouma | Jelte Visser |Willem Heeringa
3.Auke Boomsma | Marten Feenstra | Laas Pieter van Straten
  
 Weidum | Heren Tweede klasse
1.Doede Rients Okkema | Sjoerd Teake Kooistra | Sybren Poelsma
2.Gerrit Jan Duiven | Hendrik Bouwhuis | Leon Bekema
3.Redmer Zaagemans |Jan Jelle Jongsma | Michel Nesse
  
 Tytsjerk | Heren 50+
1. Sjoerd Nauta | Theunis Piersma | Henk Westerhoff
2. Jelle Feenstra | Ludwig Seerden | Wybren van der Woud
3. Bertus Bootsma | Simon Kingma | Age van der Goot
  
 Wijnaldum | Meisjes (del)
1.Gerde Lycklama a Nijeholt | Anke Wassenaar | Inge Jansma
2.Fiera de Vries | Naomi Wiersma| Marije Hiemstra
  
 Herkansing
1.Rixt Blanke |  Rixt Fokkema |  Senne Idsardi
  
 Sint Anne | Schooljongens VF
1.Jelmer Foppe Drijfhout | Sjouke Beimers | Jan Bandstra 
2.Iwan Hiddinga | Menno Johnson | Jan-Tymen Eisma 
3.Luuk Zwaagstra | Brent Timmerman | Marten Daaf Alkemade 
  
 Herkansing
1.Pieter den Breejen | Bjorn Idsardi | Sybrand Veldhuis 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Vorig artikelLieuwe van der Werff kaatst zich naar PC 2019
Volgend artikelVan der Bos op de weg terug: “We knalle der wer tsjinoan”