Home laatste nieuws De winnaars van 13, 14 en 15 juli 2018

De winnaars van 13, 14 en 15 juli 2018

349
0

De winnaars van dit weekeinde! Heb je een aanvulling of een foto? Mail het naar kaatsnieuws@gmail.com

Leeuwarden | Heren junioren 

1. Jelle Cnossen | Karel Monfils | Riemer Hoekstra
2. Jesper Tolsma | Jisse Kemper | Marten Bergsma
3. Wiebe Dijkstra | Gabe-Jan van Popta | Wytze Wassenaar
Makkum | Heren hoofdklasse

1. Marten Bergsma | Dylan Drent | Hendrik Kootstra
2. Remmelt Bouma | Taeke Triemstra | Evert Pieter Tolsma
3. Patrick van Dellen | Jacob Klaas Haitsma | Hans Wassenaar.
Sint Annaparochie – Heren eerste klasse

1. Corné Tuinenga | Allard Hoekstra | Rick Poortstra
2. Habtamu Emke de Hoop | Hendrik Jan van der Velde|  Klaas Pier Folkertsma
Makkum | Dames hoofdklasse

1. Nynke Sijbrandij, Marte Altenburg en Marrit Zeinstra
2. Ilse Tuinenga | Sjanet Wijnia | Ineke van der Ploeg
3. Amarins de Groot | Martine Tiemersma | Harmke Siegersma
Hitzum | Dames eerste klasse

1. Jildou Sweering | Selma van der Molen | Jennie Terpstra
2. Everdyna de Haan | Baukje Terpstra | Lusanne Klaver
Eerste klasse herkansing
1. Serena Hovenga | Hiske Zeinstra | Kim Dijkstra
Leeuwarden | Heren Hoofdklasse

1. Gert Anne van der Bos | Taeke Triemstra | Tjisse Steenstra
2. Remmelt Bouma |  Jelte Visser | Willem Heeringa
3. Menno van Zwieten | Hylke Bruinsma |  Martijn Olijnsma
Menaam | Heren eerste klasse
1. Peter van Zuiden | Allard Hoekstra | Alle Jan Anema
2. Jan Dirk de Groot | Jacob Klaas Haitsma | Siebe Greidanus
3. André van Dellen | Gerrit-Jan Duiven | Lennart Adema
Easterlittens | Heren 2e klasse

1. Wybren Postma | René de Haan|  Bouke Willem Tuinman
2. Jelle Jan Rodenhuis | Jelle Scharringa | Rene Faber
3. Kevin Jaarsma | Djurre Seerden | Marco de Groot
3. Johan Diertens | Erik Haitsma | Steven de Bruin
Hurdegaryp | Heren 30+
1. Gerrit Meijer | Hein Rodenhuis | Teade Weidenaar
2. Douwe Jouke Yntema | Edwin Koopstra | Jan Jelle Jongsma
Hurdegaryp | Heren 50+ A klasse
1
 Piet Machiela | Roel Sijbesma | Johannes Siegersma
2.
Roel Venema | Thijs Houtsma | Ibo Nicolai
Hurdegaryp | Heren 50+ B klasse
1.
Anno Miedema | Bertus Bootsman | Piet van der Ploeg
Sint Annaparochie | Dames hoofdklasse
1. Nynke Sijbrandij | Wiljo Sijbrandij | Marrit Zeinstra
2. Ilse Tuinenga | Sjanet Wijnia |  Manon Scheepstra
3. Anne Monfils | Margriet Bakker |  Harmke Siegersma
Goënga | Dames eerste klasse

1. Anne Berber Zeinstra | Lotte Delgrosso | Jildou Felkers
2. Sietske Okkema | Maaike Osinga | Aukje van Kuiken
3. Anna-Brecht Bruinsma |  Anouk Tolsma | Kim Dijkstra
3. Nicole Hempenius | Anke Winkel | Simona Kootstra
Herkansing 
1. Jildou Sweering | Jeska Terpstra | Jennie Terpstra
2. Boukje Houtsma | Corrie Kroondijk | Boukje-Ellen Bosma
Makkum | afdeling

1. Dronrijp 1: Jasper Jager | Jorn Lars van Beem |  Lucas Postma
2. Bolsward: Dietmer Kuperus | Yoram Elzinga | Jelle Cnossen
3. Witmarsum : Redmer Zaagemans | Jorn Hofstra | Jari Visser
4. Exmorra : Christiaan Stremler | Jelmer Dijkstra | Pieter Jan Leijenaar
4. Arum : Germ Epema | Jorrit Tolsma |  Dirk-Henk Kuipers
Herkansing
1.
2.
3.