Home laatste nieuws De uitslagen van 6,7,8 en 9 juni 2024

De uitslagen van 6,7,8 en 9 juni 2024

2733
0

Vier dagen lang werd er gekaatst in de provincie. Wij verzamelden alle uitslagen en hebben ze op een rij gezet. Heb je aanvullingen? App ons dan op 06 51 32 26 89!

Stiens | Heren 50+ a klasse
1.Hilbrand Smit | Peter Dijkstra | Hendrik Dijkstra
2.Bertus Bootsma | Ibo Nicolay | Ate Bierma
Stiens | Heren 50+ B klasse
1.Anne Koopmans | Annéus Oostenbrug | Ferdinand van der Werf
2.Gerke Draaisma | Bart Bennema | Anne Brouwer 
3.Jochum de Vries | Sjouke de Groot | Tjep de Vries
Herkansing
1.Age van der Goot | Klaas van der Vlugt | Jitze Grijpstra
2.RoelVenema | Lieuwe Althof | Hans Diekman
Stiens | Dames Hoofdklasse
1.Wybrig Bakker | Sjanet Wijnia | Fiera de Vries
2.Annet de Haan | Rixt Blanke | Manon Scheepstra
3.Roelie Kroondijk | Anouk Smink | Gerde Lycklama à Nijeholt
Moarre | Heren hoofdklasse
1.Johan Sipma | Allard Hoekstra | Erwin Zijlstra
2.Peter van Zuiden | Hessel Postma | Pieter Jan Leijenaar
Moarre | Heren eerste klasse
1.Thom Stellingwerf | Gerben de Boer | Jurrit Osinga
2.Johannes van der Veen | Redmer Cnossen | Rutger Torensma
Arum | Meisjes A klasse
1.Aniek Koopmans | Lisanne Venema | Jeldau Koopmans
2.Britt Joustra | Selma van der Wal | Sophie Kroondijk
Arum | Meisjes B klasse
1.Dido Iedema | Lieke Tuinier | Sibrig Tigchelaar
2.Jiska Altenburg | Sofie Koops | Nathalie Andringa
Herkansing
1.Jelly Hiemstra | Monique Postma | Karina Mollema
Menaam | NK Schooljongens
1.Dronryp 1 (Dirk Gerrit Bakker | Allart van der Meer | Ryan Wieggers)
2.Achlum ( Jelke de Jong | Harmen Faber | Melle Talsma)
3.Makkum 1 ( Haye Tjeerdema | Sem Groen | Rick van der Weerdt)
3.Makkum 2 (Thomas Rinia | Klaas Dijkstra | Alex de Boer)
Dokkum | NK Schoolmeisjes
1.Dronryp (Iris Verhoeven | Manouk Scharringa | Anna Lotte van Beem)
2.Stiens (Idwer Vis | Anna Miedema | Ilse van der Galiën)
3.Blije ( Berber Boersma | Marije Eelkema | Dana Marrit Koopmans)
3.Balk ( Lisa Hornstra | Hendrika Stegenga | Maren de Vries)
Stiens | Heren hoofdklasse
1.Menno van Zwieten | Gabe Jan van Popta | Tjisse Steenstra (koning)
2.Bauke Triemstra | Laas Pieter Van Straten | Patrick Scheepstra
3.Steven Koster | Gerben de Boer | Rick Minnesma
Itens | Heren eerste klasse
1.Jelle Attema | Hendrik Bouwhuis | Thomas Dijkstra
2.André van Dellen | Pieter Jan Plat | Patrick van Dellen
3.Johannes van der Veen | Hendrik Jan v.d. Velde | Sjoerd de Jong
Húns | Heren tweede klasse
1.Thom Stellingwerf | Jeroen de Boer | Klaas Pier Folkertsma
2.Youri de Groot | Pieter van der Schoot | Sybren Poelsma
3.Jorrit Nanninga | Jarno Feenstra | Leon Wijning
Grou | Dames hoofdklasse vf
1.Louise Krol | Sjanet Wijnia (Koningin) | Gerde Lycklama à Nijeholt
2.Annet de Haan | Jeska Terpstra | Manon Scheepstra
Grou | Dames Eerste klasse
1.Jeldau Koopmans | Lisanne Venema | Britt Joustra
2.Yannah Palma| Elly Hofman | Hedwig Wiersma
3.Rixt Fokkema | Marsha Broersma | Romy Postma
Herkansing
1.Hester Torensma | Ilse Baanstra | Gerbrich Koster
2.Berber van der Goot | Brecht Renema | Suzanna Allema
Nijewier | Heren 50+ A klasse
1.Wilco Fopma | Nanning Seepma | John Peter Boersma
2.Bertus Bootsma | Siebe Tolsma | Doede Machiela
Nijewier | Heren 50+ B klasse
1.Jan de Boer | Klaas Dijkstra | Wybren van der Woud
2.Tjeerd Jan Boomsma | Age van der Goot | Johan van der Veen
Herkansing
Klaas van der Vlught | Gerrie Otter | Harmen Westra
Huizum | Jongens A klasse
1.Jardo Sterkenburg | Jorrit Palma | Brent Jesse van Beem
2.Jaimy Koel | Luuk Zwaagstra | Clive van der Weerdt
Huizum | Jongens B klasse
1.Tymen Bijlsma | Stijn Feenstra | Jonathan de Boer
2.Jurre Dijkstra | Remco Yska | Edwin Arjen Yska
3.Jurre Reitsma | Jarno Tjepkema | Jacob Boersma
3.Jelte de Jong | Cas Nijman | Jelle Jan Dijkstra
Herkansing
1.Erwin Vos | Jorrit de Groot | Jelte Meesters
2.Mark Reitsma | Harmen Zijlstra | Laas van Dalfsen
Easterwierrum | Pupillenjongens afdeling
1.Sint Jacobiparochie (Daan Wobbes | Imro van der Meer | Alex Boonstra)
2.Mantgum (Arjen van der Meer | Meint van der Zwaag)
3.Tzummarum (Timo de Vries | Jaysen Zijlstra | Geert Andringa)
3.Wommels (Tymen Stenekes | Melle Terpstra | Tymen Bults)
Easterwierrum | Pupillenjongens opstap
1.Roan Bruinsma | Bram Postma
2.Redmer Feenstra | Freark Veldema
3.Abel Bonnema | Sido Agema
Bolsward | Pupillenmeisjes afdeling
1.Moarre ( Iris Schingenga | Doutzen Wijtsma | Tessa Wouda)
2.Wommels (Evy Wijnia | Alieke de Jong)
3.Bolsward (Froukje Patricia Blanke | Rianne Cuperus | Lyset Westra)
Bolsward | Pupillenmeisjes opstap
1.Marrit Hoekstra | Jantine Prins
2.Femke de Vries | Nynke Visser
3.Sanne van Dijk | Nikkie Bijlsma
3.Esther Lootsma | Anna Jeltje Mossel

Jelsum-Koarnjum-Britsum | Welpenjongens
1.Lennart Wagenaar | Ids van Wijngaarden
2.
3.Stijn Haaksma | Harwin Postma
Jelsum-Koarnjum-Britsum | Welpenmeisjes A klasse
1.Sinne Mous | Elske Tassebajof
2.Marit Dijkstra | Jeldau Raap
Jelsum-Koarnjum-Britsum | Welpenmeisjes B klasse
1.Emma Tjeerdema | Marrit Zijlstra
2.Ise Hoeksema | Ylse Piersma