Home laatste nieuws De uitslagen van 31 mei, 1 juni en 2 juni 2024

De uitslagen van 31 mei, 1 juni en 2 juni 2024

3804
0

Een weekend met twee NK’s, een hoofdklassewedstrijd in Paesens en kabouters die een wedstrijd in moesten halen in Zweins. En de Rypster merke! De uitslagen op een rij. Aanvullingen kunnen naar 06 51 32 26 89 geappt worden.

Vrijdag 31 mei
Zweins | Kabouters
1.Sven Sijbesma | Fender Flisijn
2.Niels Dijkstra | Jelte Koopmans
3.Tjidde Buwalda | Jisse Hamstra
Zaterdag 1 juni
Peasens | Heren del ( 10 partuur)
1.Menno van Zwieten | Hessel Postma | Pieter Jan Leijenaar
2.Gerben de Boer | Steven Koster | Kevin Jordi Hiemstra
3.Yoram Elzinga | Tjisse Steenstra en Haije Jan Nicolay
Winsum | NK Jongens
1.Bolsward (Jurre Reitsma | Silvan Elzinga | Tymen Bijlsma)
2.Oudebildtzijl (Jarno Tjepkema | Martin Tjepkema | Sjoerd van der Schaar)
3.Winsum (Jesse Greidanus | Jelmar de Vries)
4.Zweins (Jardo Sterkenburg | Erwin Vos | Rinse Dijkstra)
4.Damwâld (Jille Jongsma | Jacob Boersma | Martijn Mossel)
Peins | NK Meisjes
1.Lollum-Waaksens: (Britt Joustra, Lisanne Venema, Jeldau Koopmans)
2.Balk: (Maren de Vries, Brecht Renema, Hendrika Stegenga)
3.Menaam (Jelly Hiemstra | Nynke de Kloe | Selma van der Wal)
3.Sint Annaparochie: Sophie Kroondijk, Dido Iedema, Noëlle Hiddinga
Bitgum | Pupillenjongens A klasse
1.Pieter Meindersma | Hylke Tassebajof
2.Harke Slagman | Meinte van der Zwaag
Bitgum | Pupillenjongens B klasse
1.Egbert Spoor | Arjen van der Meer
2.Dylano van Coevorden | Alex Boonstra
3.Jelte Reitsma | Daan Wobbes
3.Hielke Hoekstra | Meinte Ale Hoornstra
Herkansing
1.Abel Bonnema | Redmar Feenstra
2.Gerlof Schuiling | Hedzer Buursma
Bitgum | Pupillenjongens C klasse
1.Jasper Brunia | Sander Fenstra
2.Jelmer Luimstra | Hielke Huizinga
Bitgum | Pupillenmeisjes A klasse
1.Evy Wynia | Fenne Sijbesma
2.Marte Wassenaar | Doutzen Wijtsma
3.Froukje Patricia Blanke | Eva van der Marel
Herkansing
1.Veerle van der Werff | Marije Eelkema
2.Froukje Anita van der Lei | Anne Lynn Keegstra
Bitgum | Pupillenmeisjes B klasse
1.Liv Koops | Jasmijn Maltha
2.Emma Hornstra | Anouk Groen
Bitgum | Pupillenmeisjes C klasse
1.Sanne van Dijk | Nikkie Bijlsma
2.Rosalie ten Brink | Iris Schingenga
Dronryp | Heren Hoofdklasse vf
1.Marten Bergsma | Jorn-Lars van Beem | Hendrik Kootstra
2.Menno van Zwieten | Gabe-Jan van Popta | Tjisse Steenstra
3.Johan Sipma | Yoram Elzinga | Jan Tymen Eisma
Achlum | Heren eerste klasse vf
1.Peter van Zuiden | Jelle Cnossen | Willem Heeringa
2. Paul Dijkstra | René de Haan | Riemer Hoekstra
3. Jelle Attema | Hendrik Bouwhuis | Thomas Dijkstra
Jorwert | Heren 50+ A klasse
1.Evert Tolsma | John Peter Boersma
| Hans Felkers
2. Klaas Dijkstra | Keimpe Jan Talsma | Siebe Tolsma
3. Jan Douwe Gerbranda | Simon Kingma | Andre Dijkstra
Jorwert | Heren 50+ B klasse
1.Simon de Groot | Sybren v.d. Woud | Harald Wiersma
2.Gerke Draaistra | Harmen Westra | Hielke Raukema
3.Gelt Donga | Wietse Punter | Ferdinand v.d. Werf
Herkansing
1.Age van der Goot | Anne Siderius | Gerrie Otter
2.Ron Oortwijn | Germ de Graaf | Johan Wittermans
Makkum | Schooljongens afdeling
1.Sneek (Frans Oosterbaan | Ruurd Oosterbaan)
2.Húns Leons (Sigert Bouma | Hilwert Kuiper |Melle Talsma)
3.Achlum (Jelke de Jong | Harmen Faber | Melle Talsma)
Makkum | Schooljongens del (opstap)
1.Ale Reitsma | Dion Stegema | Jitse Jan Kroondijk
2.Rimar Kaper | Niek Dijkstra | Lasse Boomsma
3.Ruben Monsma | Jan Willem Koopal | Rudmer Koopmans
Balk | Schoolmeisjes afdeling
1.Balk (Hendrika Stegenga | Maren de Vries | Lisa Hornstra )
2.Dokkum (Fenna Koster | Sanna Haaksma | Fenna Wiersma)
3.Blije (Dana Marrit Koopmans | Marije Eelkema | Berber Boersma)
Balk | Schoolmeisjes del (opstap)
1.Trynke Nijman | Roos Menage 
2.Alberta Boelens | Sygrid Bosch 
3. Ilse Leffring | Dylana Bloem
Baard | Welpenjongens A klasse
1.Stijn Haaksma | Geert Johan Kuipers
2. Sytze de Vries | Lennart Wagenaar
Baard | Welpenjongens B klasse
1. Ties Kingma | Johannes Heerma
2. Tim Anema | Matthijs Hoekstra
3.Harwin Postma | Douwe Veldema
3.Lorenzo Wagenaar | Djurre Feenstra
Herkansing
1.Jens de Vries | Djurre Visser
2.Kars Andringa | Tymen Meirink
Folsgare | Welpenmeisjes A klasse
1. Sinne Mous | Iris Tolsma 
2.Marit Dijkstra | Jeldau Raap 
Folsgare | Welpenmeisjes B klasse
1.Dycke Roersma | Mara Tjepkema 
2.Yara van Oostrum | Lisa ten Brink