Home laatste nieuws Bondspartij voor heren 2024: de loting

Bondspartij voor heren 2024: de loting

1147
0

In Franeker begint op Pinkstermaandag om 9 uur de Bondspartij 2024. Dit jaar voor de 126e keer. Stonden er vorig jaar nog 59 parturen op de lijst, dit jaar zijn het er 55. Er zijn twee kaatsers die het klavertje vier kunnen behalen. Allard Hoekstra voor Franeker en Peter van Zuiden voor Bolsward.

1.Witmarsum2.Ingelum
3.Minnertsga4.Moarre 2
5.Nijewier6.Húns
7.Moarre 18.Bolsward 1
9.Hallum10.Easterein
11.Franeker 312.Heerenveen
13.Goënga 114.Herbaijum
15.Tzummarum16.Winsum
17.Sint Annaparochie18.Easterlittens
19.Bitgum 220.Bitgum 1
21.Dronryp 222.Reahus Turns
23.Leeuwarden 124.Weidum
25.Makkum26.Bolsward 2
27.Sneek 228.Huizum
29.Holwert 130.Sexbierum
31Exmorra32.Goënga 2
33.Tzum34.Menaam
35.Stiens36.Arum
37.Holwert 238.Harlingen
39.Berltsum40.Arum 2
41Dronryp 142.Raerd
43.Reduzum44.Deinum
45.Franeker 146.Marsum
47.Goutum48.Sint Jacobiparochie 1
49.Harlingen 250.Sneek 1
51.Achlum52.Damwâld
53.Leeuwarden 254Sint Jacobiparochie 2
55.Franeker 2