Home laatste nieuws Loting Bondspartij 2021: Veel minder deelname

Loting Bondspartij 2021: Veel minder deelname

290
0

Dit jaar geen Bondspartij in Franeker, maar in Tzum. Wie wordt de opvolger van KV Onder Ons (Easterlittens). Er doen dit jaar 42 parturen mee. Dat zijn er fors minder dan de 69 tijdens de editie van 2019.

1. Tzummarum   2. Reahûs
         
3. Amsterdam   4. Morra 2
         
5. Tzum   6. Berltsum
         
7. Franeker 1   8. Deinum
         
9. Leeuwarden 2   10. Exmorra
         
11. Minnertsga   12. Wommels 1
         
13. Bolsward 1   14. Franeker 2
         
15. Morra 1   16. Easterein
         
17. Winsum   18. Jellum
         
19. Bitgum 1   20. Mantgum
         
21. Easterlittens   22. Arum
         
23. Stiens   24. Ingelum
         
25. Dronryp 3   26. Goutum
         
27. Dronryp 2   28. Heerenveen
         
29. Baard   30. Dronryp 1
         
31. Weidum   32. Bitgum 2
         
33. Bolsward 2   34. Harlingen
         
35. Wommels 2   36. Jelsum
         
37. Sexbierum   38. Goënga
         
39. Sint Jabik   40. Spannum
         
41. Makkum   42. Leeuwarden 1