Home uitgelicht Alle kaatsuitslagen van donderdag 9 juni tot en met zondag 12 juni

Alle kaatsuitslagen van donderdag 9 juni tot en met zondag 12 juni

365
0

Er wordt dit weekend weer volop gekaatst. Hier vind je het overzicht van de winnaars. Heb je uitslagen? App die dan naar 06-51322689 , mail naar kaatsnieuws@gmail.com of stuur op Facebook @kaatsnieuws een privébericht.

Reduzum | Heren junioren
1.Jorrit Nanninga | Jan-Tymen Eisma | Rick Minnesma
2.Jasper de Jager | Hessel Postma | Gjalt Sjirk de Groot
3.Christiaan Stremler | Jorn Lars van Beem | Jeroen de Boer
Reduzum | Dames junioren
1.Anna Ennema | Corrie Kroondijk | Fiera de Vries
2.Anna-Dieuwke Dijkstra | Amarins de Groot | Noa Elzinga
Stiens | Heren 50 + A klasse
1.Johan Hiemstra | Peter Dijkstra | Wim Henk Nicolay
2.Anne de Vries | Siebe Tolsma | Wilco Fopma
Stiens | Heren 50 + B klasse
1.Annéus Oostenbrug | Germ de Graaf | Jacob v.d. Pol
2.Harald Wiersma | Hielke Raukema | Simon de Groot
3.Gerke Draaistra | Klaas Kramer | Tjeerd Bouma
Stiens | Dames Hoofdklasse
1.Julia Marthine Rienks | Manon Scheepstra | Marrit Zeinstra
2.Wybrig Bakker | Nynke Sijbrandij | Sjanet Wijnia
3.Anna Ennema | Louise Krol | Marije Bodde
Kimswerd | NK jongens
1.Dronryp: Jorrit Nanninga | Bjorn Idsardi | Rick Minnesma
2.Spannum: Fedde Hansma | Niels de Boer | Stijn Vincken
3.Niawier: Pieter Siebe Cuperus | Jelmer Torensma | Jan Bandstra
4.Bitgum: Thom Dijkstra | Sjouke Beimers | Leon Wijning
4.Grou: Stef van Steen | Tjerk Kamsma | Jan Yntema
Dronryp NK Meisjes
1.Dronryp 1: Iris Veltman | Lisanne Scharringa | Senne idsardi
2.Makkum: Ilse Zwaagstra | Riki Koops | Lieke van Loon
3.Bolsward: Inge Blanke | Rixt Blanke | Noa Elzinga
Tzum | Pupillenjongens Door elkaar loten  (Prinsenpartij)
1.Ryan Wieggers | Siete Wassenaar
2.Frans Oosterbaan | Roan van Swinden Koopmans
3.Joachim Schaaf | Rick van der Weerdt
Herkansing
1.Allart vd Meer | Siger Bouma
2.Meinte Miedema | Rimar Kaper
3.Melle Talsma ( Hilaard) | Rindert Douma
4.Yde Bokma | Harmen Postma
Tzum | Pupillenmeisjes Door elkaar loten  (Prinsenpartij)
1Manouk Scharringa | Janet Adema
2.Hendrika Stegenga | Carlijn Terpstra
3.Fenna Koster | Maren de Vries
Herkansing
1.Emma Porte | Rikst Grijpstra
2.Rianne van der Walt | Anouk Sterre Stelwagen
Ysbrechtum | Welpenmeisjes Door elkaar loten
1.Lyset Westra | Alieke de jong
2.Marrit Hoekstra | Esther Lootsma
Herkansing
1.Evy Wijnia | Richt de Vries
Franeker | Zachtebal PC
1.Allard Hoekstra| Jasper Boomsma (koning) | Bareld Bos
2.Boudewijn Tulen | Rik Alberda | Anne Wind
3.André van Dellen | Edwin Keijzer | Jacob Tijmersma
3.Chris Outhuijse | Dylan Drent | Kees van der Schoot
Stiens | Heren hoofdklasse
1.Tjisse Steenstra | Renze Hiemstra | Hans Wassenaar
2.Peter van Zuiden | Kevin Jordi Hiemstra | Gerben de Boer
3.Gert Anne van der Bos | Taeke Triemstra | Erwin Zijlstra
Dronryp | Heren eerste klasse beperkt
1.Paul Dijkstra | René De Haan | Hendrik Bouwhuis
2.Gerrit Jan Duiven | Hendrik Jan van der Velde | Daniël Iseger
3.Jari Visser | Jelle Cnossen | Gjalt Sjirk de Groot
Sexbierum | Heren tweede klasse onbeperkt
1.Thom Stellingwerf | Yoram Elzinga | Jan-Tymen Eisma
2.Redmer Zaagemans | Michel v.d. Veen | Klaas Pier Folkertsma
3.Corné Tuinenga | Jeroen de Boer | Wessel Hilverda
3.Gerard de Vries | Yannick Hielkema | Stefan van der Meer
Witmarsum | Heren 50 + A klasse
1.Simon Kingma | Johan Hiemstra | Ludwig Seerden
2.Piet Zondervan | André Dijkstra | Jan Heida
3.Tjeerd Dijkstra | Wilco Fopma | Egbert Bootsma
Witmarsum | Heren 50 + B klasse
1.Joop Bootsma | Gerrie Otter | Roel Sijbesma
2.Piet Stellingwerf | Maikel Versnel | Klaas Meindertsma
3.Ludy Limburg | Harmen Westra | Wibe Hoitenga
Herkansing
1.Tjeerd Bouma | Teake Koster | Jacob van der Tol
2.Piet de Groot | Lubbert Schreiber | Wybren van der Woud
Weidum | Dames hoofdklasse (poule)
1.Nynke Sijbrandij | Manon Scheepstra | Marrit Zeinstra
2.Anna-Brecht Bruinsma | Anne Monfils | Jennie Terpstra
Hurdegaryp | Dames eerste klasse
1.Roelie Kroondijk | Hiske Zeinstra | Simona Kootstra
2.Anna-Dieuwke Dijkstra | Rixt Wijnia | Iris Oosterbaan
3. Melissa Rianne Hiemstra | Amarins de Groot | Aluca Bouma
Herkansing
1.Inge Jansma | Martzen Deinum | Larissa Smink
2.Sietske Okkema | Sandra Hofstra | Annelien Broersma
Oude Bildtzijl | schooljongens A klasse
1.Eelco Meijer | Lars Tijssen
2Lieuwe van der Kamp | Martijn Mossel
3.Jort de Kroon | Bauke Jetze Kalsbeek
Oude Bildtzijl | schooljongens B klasse
1.Ruurd Oosterbaan | Jesse Vrieswijk
2.Harmen Jacob Postma | Dennis Bida
3.Melle Talsma | Jisse Draaisma
Herkansing
1.Teun Westergeest | Johan Gaastra
2.Frans Oosterbaan | Teije Ties Kingma
 Wiuwert-Britswert | Schoolmeisjes A klasse
1.Jeldau Koopmans | Wieke Schaap
2.Linda van der Meer | Nina-Claire Wijning
 Wiuwert-Britswert | Schoolmeisjes B klasse
1.Fianne Dijkstra | Anne Lotte van Beem
2.Karina Mollema | Anke Bruinsma
Herkansing
1.Rianne vd Walt | Maud van der Veen
2.Denise de Witte | Aniek Koopmans
Spannum | Welpenjongens A klasse
1.Imro van der Meer | Jitse Jan Kroondijk
2.Merwin Koree | Pieter Meindertsma
Spannum | Welpenjongens B klasse
1.Imre Kuipers | Brent van der Wal
2.Dylano van Coevorden | Gerlof Schuiling
Herkansing
1.Daan Wobbes | Roy Reuvers
2Eduard Teitsma | Dooitzen Fopma